Otrzymaj Pliki pomocy

"Pliki pomocnicze" zawieraj¹ wszystkie dostêpne pliki log z ró¿nych aplikacji Nero, informacje systemowe, zainstalowane oprogramowanie i wiele wiêcej.

Pobierz plik "GetSupportFiles.zip", zapisz plik na pulpicie. Wypakuj plik na dysk twardy przy pomocy programu WinZip lub WinRAR. Uruchom narzêdzie klikaj¹c, dwukrotnie plik EXE. Wyœwietli siê okno "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". Uruchomienie tego narzêdzia mo¿e potrwaæ kilka minut.

W wyœwietlonym oknie mo¿esz œledziæ poszczególne kroki. Po udanej instalacji narzêdzia na pulpicie pojawi siê plik "NeroSupport.cab". Prosimy przes³aæ do nas ten plik w za³¹czniku e-maila, gdy kontaktuj¹ siê Pañstwo ze wsparciem technicznym.

Pobieranie

Ponadto chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na niektóre spośród wyjątkowych właściwości aplikacji "GetSupportFiles":

Aplikacja zbiera następujące informacje:

 • Wszystkie dostępne pliki dziennika dla różnych aplikacji Nero zawierające informacje o ostatnich czynnościach, jakie zostały wykonane podczas instalacji Nero. Takie pliki dziennika mogą posłużyć do wskazania, jakiego rodzaju plików używasz podczas pracy w programie Nero.
 • Informacje systemowe, zbierane przez narzędzie Microsoft Windows "MSInfo32"
 • Informacje o zainstalowanej wersji programu DirectX: Do tego celu służy aplikacja Microsoft Windows "DXDiag".
 • Plik dziennika "SETUPAPI.LOG": Zawiera on listę wszystkich zainstalowanych urządzeń, dodatków Windows Service Pack oraz poprawek Windows Hotfix.
 • Plik dziennika "TWAIN.LOG": Zawiera listę zainstalowanych urządzeń rozpoznawanych za pośrednictwem TWAIN.
 • Plik dziennnika "SchedLgU". Plik ten zawiera informacje o aktualnie zaplanowanych zadaniach (np. JobScheduler w programie Nero BackItUp)
 • Wyciągi z rejestru:
  • Informacje o ustawieniach umożliwiających działanie aplikacji Nero.
  • Informacje o instalacji napędów CD/DVD.
  • Informacje dotyczące innych zainstalowanych w systemie aplikacji i sterowników do innych aplikacji oraz lista wysłanych plików.

Nero zaleca sprawdzenie zawartości pliku stworzonego przez narzędzie "GetSupportFiles" i usunięcie z niego osobistych informacji, których nie chcesz przesyłać do firmy Nero.

Wysyłając wymienione powyżej informacje, wyrażasz zgodę na następujące postanowienia:

Spółka Nero AG ma prawo korzystać z dostarczonych informacji w celu potwierdzenia, zmiany, podliczenia i monitorowania dostarczanych produktów lub usług oraz do rozwiązywania problemów dotyczących ich jakości.
Spółka Nero AG może także używać tych informacji, w tym zagregowanych, podczas rozbudowy i ulepszania produktów lub usług.

Chcielibyśmy także podkreślić, że spółka Nero AG ma prawo do wglądu lub upublicznienia informacji o użytkowniku celem:
(a) stosowania się do przepisów lub w odpowiedzi na polecenie sądowe lub proces prawny;
(b) ochrony praw lub własności firmy Nero lub jej klientów, w tym egzekwowania umów i postanowień określających zasady korzystania z usług lub produktów;
(c) ochrony pracowników, klientów Nero bądź interesu publicznego, na podstawie działania w dobrej wierze, że taki dostęp lub upubliczenie są konieczne; lub z uwagi na inne wymagania prawne lub wykonawcze w zaistniałych okolicznościach łagodzących.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z oświadczeniem Nero o ochronie prywatności, dostępnym pod adresem:
http://www.nero.com/plk/corp-legal/privacy.php

Użytkownik może w dowolnym momencie uchylić niniejsze oświadczenie, pisząc na adres lglnrcm
Jeżeli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami, korzystanie z aplikacji "GetSupportFiles" nie jest dozwolone.