Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania

Przedmiotem niniejszej umowy są programy Nero, które składają się z zestawu komponentów różniących się w zależności od rodzaju produktu, a także niezależne aplikacje, wtyczki, modyfikacje i programy z poniższej listy:

DriveSpan, Live Guide, Nero 360 VR, Nero AirBurn, Nero BackItUp, Nero Burning ROM, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero CoverDesigner, Nero Digital, Nero Disc to Device, Nero DuplicateManager ("Software"), Nero Essentials, Nero Express, Nero KnowHow, Nero KnowHow Plus, Nero LifeThemes PRO, Nero MediaBrowser, Nero MediaHome, Nero MediaHome Burning, Nero MediaHome Faces, Nero MediaHome HD Burn, Nero MediaHome Play to TV, Nero MediaHome Playback, Nero MediaHome Player, Nero MediaHome Standard, Nero MediaHome Streaming, Nero MediaHome Sync, Nero MediaHome Unlimited, Nero Receiver, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SoundTrax, Nero Start, Nero Story, Nero Themes, Nero TuneItUp, Nero Video, Nero WaveEditor, NeroVision, SecurDisc, SecurDisc Viewer, Sorted View, My Sorted View, Nero USBxCOPY, Nero Face Beautifier, Nero PhotoSnap & Effects oraz WiFi+Transfer.

Licencjodawca: Spółka Nero AG („Nero”)

NINIEJSZA UMOWA STANOWI UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY „UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM” A FIRMĄ NERO AG, RUEPPURRER STR. 1A, 76137 KARLSRUHE, NIEMCY.

ZAWARCIE UMOWY

 

NINIEJSZA UMOWA ZYSKUJE MOC PRAWNĄ

OTWIERAJĄC ZAPLOMBOWANE OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE OPROGRAMOWANIE NERO W „DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE”, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE. JEŻELI UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE ZGADZA SIĘ Z ZAWARTYMI TU POSTANOWIENIAMI, POWINIEN NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE I WSZYSTKIE ELEMENTY TOWARZYSZĄCE (W TYM POWIĄZANE PISEMNE MATERIAŁY INFORMACYJNE (ZWANE DALEJ „DOKUMENTACJĄ”), SKOROSZYTY LUB INNE OPAKOWANIA) DO PUNKTU ZAKUPU W CELU UZYSKANIA ZWROTU PEŁNEJ KWOTY.

LUB

INSTALUJĄC POBRANE OPROGRAMOWANIE LUB UŻYWAJĄC TEGO OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJ” W TRAKCIE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA LUB POWINIEN NATYCHMIAST ODINSTALOWAĆ I USUNĄĆ OPROGRAMOWANIE I WSZYSTKIE ELEMENTY TOWARZYSZĄCE (W TYM DOKUMENTACJĘ LUB INSTRUKCJE). JEŻELI WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ZAWIERAJĄ OFERTĘ NERO, AKCEPTACJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO JEST WYŁĄCZNIE OGRANICZONA DO WYMIENIONYCH LUB ZAWARTYCH W NIEJ WARUNKÓW.

Warunki umowy licencyjnej („Umowa”) Oprogramowania opisanego powyżej zależą od sposobu, w jaki zostało ono nabyte:

(a) Zakup od partnerów OEM firmy Nero; lub

(b) Zakup od firmy Nero lub jej dystrybutora; lub

(c) Pobranie darmowej lub próbnej wersji Oprogramowania;

(d) Uczestnictwo w programie Nero Beta.

Powyższe opcje można zidentyfikować w następujący sposób:

Jeżeli na okładce opakowania pudełka, w którym otrzymano Oprogramowanie (lub na samej płycie), znajduje się napis „OEM” lub „Essentials”, oznacza to, że otrzymana kopia Oprogramowania pochodzi od partnera OEM firmy Nero.

Dotyczy to również sytuacji pobrania Oprogramowania zezwalającego na instalację jedynie pod warunkiem podłączenia sprzętu do komputera.

Jeżeli na okładce pudełka, w którym otrzymano oprogramowanie, znajduje się jedynie etykieta Nero, bez słowa „OEM” lub „Essentials” zamieszczonego na okładce opakowania (ani na samej płycie), oznacza to, że otrzymana kopia Oprogramowania pochodzi z firmy Nero albo od jej dystrybutora.

Jeśli dysk zawierający oprogramowanie lub samo oprogramowanie jest oznaczone jako wersja „TRIAL”, „DEMO”, „FREE”, „FREEMIUM”, „LITE” lub podobna i zostało darmowo pobrane z oficjalnej strony internetowej Nero www.nero.com, otrzymałeś darmową lub próbną wersję Oprogramowania.

Jeżeli płyta zawierająca oprogramowanie lub samo Oprogramowanie oznaczone zostało jako „WERSJA BETA”, „WERSJA PRERELEASE” lub podobnie, Oprogramowanie otrzymano w drodze uczestnictwa w programie Nero Beta.

NIEKTÓRE WARUNKI MOGĄ SIĘ RÓWNIEŻ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD

(e) MIEJSCA ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB MIEJSCA NABYCIA OPROGRAMOWANIA

(f) Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte przez ofertę oznaczoną jako „Rodzinna”, „Pakiet Family Pack” lub w podobny sposób

UŻYTKOWNIK KOŃCOWY MÓGŁ RÓWNIEŻ ZAWRZEĆ INNĄ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ NERO, KTÓRA STANOWI UZUPEŁNIENIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZASTĘPUJĘ JĄ W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UZYSKANIE DOSTĘPU I/LUB UŻYTKOWANIE OKREŚLONYCH FUNKCJI I/LUB USŁUG ZAPEWNIANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA MOŻE PODLEGAĆ I WYMAGAĆ AKCEPTACJI DODATKOWYCH WARUNKÓW.

A. WARUNKI LICENCJI STOSOWANE W PRZYPADKU OPROGRAMOWANIA NABYTEGO OD PARTNERÓ W OEM

I. PRZYZNANIE LICENCJI

Niniejsza Umowa zezwala na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania otrzymanego wraz z ww. licencją na dowolnym pojedynczym komputerze („Licencja OEM”) w trakcie jej trwania („Czas trwania licencji”) pod warunkiem, że Oprogramowanie jest używane w danym czasie tylko na jednym komputerze. W przypadku uzyskania licencji wielostanowiskowej na Oprogramowanie możliwe jest jednoczesne korzystanie z tylu kopii Oprogramowania, na ile wykupiono licencje. Oprogramowanie jest „wykorzystywane” na komputerze, jeżeli zostało załadowane do pamięci tymczasowej lub zainstalowane w pamięci trwałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie do przechowywania danych) tego komputera, a jedynie przypadek, w którym kopia znajduje się na serwerze sieciowym wyłącznie w celu instalacji na innych komputerach nie jest traktowany jako „korzystanie”. Liczba użytkowników Oprogramowania nie może przekraczać dozwolonej liczby posiadanych licencji.

PRZYZNANA TU LICENCJA OEM JEST WAŻNA JEDYNIE W PRZYPADKU, GDY ZOSTAŁA NABYTA WRAZ ZE SPRZĘTEM DO NAGRYWANIA PŁYT CD/DVD.

II. PRAWA AUTORSKIE

Oprogramowanie jest własnością firmy Nero lub jej licencjodawców i jest chronione prawami autorskimi, postanowieniami traktatów międzynarodowych i przepisami prawa krajowego. Użytkownik końcowy nie ma prawa, tytułu ani udziału w Oprogramowaniu, z wyjątkiem elementów, których dotyczy podpunkt I. Jeśli Oprogramowanie nie ma zabezpieczenia przed kopiowaniem, rozwiązaniem jest

 • stworzenie jednej kopii Oprogramowania wyłącznie jako kopii zapasowej bądź wcelu archiwizacji lub
 • przeniesienie Oprogramowania na jeden dysk twardy, pod warunkiem że oryginał zostanie zachowany wyłącznie wcelach archiwizacji lub wykonania kopii zapasowej.

Zabrania się kopiowania instrukcji oraz materiałów pisemnych dołączonych do Oprogramowania.

III. INNE OGRANICZENIA

Nie można udostępniać ani dzierżawić Oprogramowania, można jednak całkowicie przekazać swoje prawa na mocy tej Umowy, zakładając, że:

(a) zostaną przekazane wszystkie kopie Oprogramowania oraz wszystkie materiały pisemne;

(b) nabywca wyrazi zgodę na przestrzeganie warunków tej Umowy; a także

(c) wszystkie kopie Oprogramowania zostaną usunięte z komputera pierwotnego Użytkownika końcowego, a dalsze użytkowanie zostanie zakończone.

Każde przeniesienie musi obejmować najnowszą aktualizację i wszystkie poprzednie wersje. Nie można kopiować Oprogramowania poza powyżej opisanymi przypadkami. Użytkownikowi końcowemu zabrania się dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilowania lub dezasemblowania Oprogramowania, o ile na podstawie obowiązujących przepisów nie zostanie mu w sposób wyraźny przyznane prawo do dekompilacji wyłącznie w celu uzyskania interoperacyjności z innym Oprogramowaniem. Użytkownik nie może również zamieszczać lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania w Internecie. Jeżeli Oprogramowanie nie zostało nabyte w oryginalnym opakowaniu, a dany użytkownik nie jest użytkownikiem docelowym w rozumieniu tego podpunktu, oznacza to, że użytkownik ten nie posiada licencji na Oprogramowanie.

Aktualizacje i Uaktualnienia: Użytkownik końcowy będzie mieć możliwość zachowania aktualności Oprogramowania za pomocą Aktualizacji i Uaktualnień. „Aktualizacja” (ang. Update) to nowa wersja istniejącego Oprogramowania, dostarczana Użytkownikowi końcowemu za darmo przez firmę Nero. „Uaktualnienie” (ang. Upgrade) to znacząca poprawka funkcjonalna Oprogramowania, którą Użytkownik końcowy może nabyć w witrynie internetowej Nero (www.nero.com). W przypadku instalacji Aktualizacji będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Aktualizacji. W przypadku nabycia Uaktualnienia prawa Użytkownika końcowego dotyczące instalacji i korzystania z Oprogramowania będą ograniczone wyłącznie do nabytej oryginalnej wersji Oprogramowania bądź do Uaktualnienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wyjaśnienie w celu uniknięcia wątpliwości: niniejsza Umowa zezwala Użytkownikowi końcowemu na instalację i jednoczesne korzystanie tylko z jednej wersji Oprogramowania (oryginału lub Uaktualnienia); Użytkownik końcowy zgadza się na zakaz wykorzystywania, przenoszenia lub zezwalania osobom trzecim na korzystanie z wersji, której nie zainstalował.

IV. GWARANCJE

NA MOCY OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM PUNKCIE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU PRZYZNAJE SIĘ OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH. FIRMA NERO W SPOSÓB WYRAŹNY NIE ZAMIERZA OGRANICZAĆ PRAW GWARANCYJNYCH UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE E. „WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH”.

FIRMA NERO NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ OEM, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Strona, od której został zakupiony produkt z dołączonym Oprogramowaniem, może posiadać wobec Użytkownika końcowego zobowiązania wynikające z gwarancji i/lub obowiązku wsparcia.

V. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA SZKODY WT Ó RNE

ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT KIEROWANE DO FIRMY NERO ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM 85/374/EWG BĘDĄ UZNAWANE I NIE STANOWIĄ PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH. FIRMA NERO W SPOSÓB WYRAŹNY NIE ZAMIERZA OGRANICZAĆ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE E. „WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH”.

Firma Nero ani jej licencjodawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za żadne szkody (w tym m.in. utratę zysków, przerwę w działalności gospodarczej, utratę informacji służbowych lub inne straty finansowe) spowodowane przez użycie Oprogramowania lub niemożność jego użycia, nawet jeśli firma Nero zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik końcowy musi podjąć odpowiednie środki w celu uniknięcia szkód, a w szczególności wykonać kopie zapasowe oprogramowania oraz wszystkich ważnych danych znajdujących się na komputerze. Za szkody związane z oprogramowaniem nabytym od Partnerów OEM firmy Nero odpowiedzialność ponoszą Partnerzy OEM.

VI. ZASTRZE Ż ENIE PRAW W Ł ASNO Ś CI

Firmie Nero przysługują wszelkie prawa własności do dostarczonego Oprogramowania, o ile nie zostaną zapłacone wszystkie zobowiązania wynikające z roszczeń wobec Użytkownika końcowego lub nie zostanie zrealizowany stosowny czek. W przypadku zastrzeżenia przez firmę Nero prawa własności Użytkownik końcowy traci uprawnienia do korzystania z Oprogramowania. W takim przypadku Użytkownik końcowy musi całkowicie i definitywnie usunąć wszystkie egzemplarze Oprogramowania firmy Nero.

VII. CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ LICENCJI

O ile nie wskazano inaczej w Umowie, w odpowiedniej Dokumentacji lub w chwili zakupu (np. przy zakupie ograniczonej czasowo subskrypcji licencji Oprogramowania), niniejsza Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony i Czas trwania licencji będzie nieokreślony. Czas trwania licencji dla różnych części oprogramowania może się różnić. Po wygaśnięciu Czasu trwania licencji lub po rozwiązaniu Umowy część Oprogramowania lub jego całość mogą bez uprzedniego powiadomienia przestać być dostępne dla Użytkownika końcowego.

Naruszenie przez Użytkownika końcowego postanowień związanych z prawami autorskimi lub innych ograniczeń wynikających z rozdziałów II i III powoduje utratę prawa do korzystania z Oprogramowania Nero i związanych z nim elementów. W takim przypadku Użytkownik końcowy jest zobowiązany do odesłania oryginalnych płyt i wszystkich egzemplarzy nośników danych oraz całkowitego i definitywnego skasowania z komputera wszystkich danych zapisanych na nim za pomocą Oprogramowania Nero. Przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy stanowi warunek legalnego korzystania z Oprogramowania i towarzyszących mu elementów. W przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszej Umowie firmie Nero przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy w trybie nadzwyczajnym.

VIII. Ś RODKI BEZPIECZE Ń STWA

Użytkownik końcowy będzie przechowywał Oprogramowanie w bezpiecznym miejscu i poinformuje inne osoby korzystające z komputera o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik końcowy będzie przestrzegał wszystkich stosownych przepisów prawa, szczególnie praw dotyczących własności intelektualnej i praw autorskich.

IX. WY ŁĄ CZENIE ODPOWIEDZIALNO Ś CI

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE JAKO POMOC W REPRODUKOWANIU MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK POSIADA PRAWA AUTORSKIE LUB NA KOPIOWANIE KTÓRYCH UZYSKAŁ POZWOLENIE OD WŁAŚCICIELA TYCH PRAW. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE POSIADA PRAW AUTORSKICH ANI POZWOLENIA ICH WŁAŚCICIELA NA KOPIOWANIE, NARUSZA ON PRAWA AUTORSKIE I NARAŻA SIĘ NA KONIECZNOŚĆ WYPŁATY ODSZKODOWANIA I INNE KONSEKWENCJE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA PEWNOŚCI CO DO SWOICH PRAW, POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RADCĄ PRAWNYM. UŻYTKOWNIK JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA LEGALNE I UCZCIWE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA.

X. OGRANICZONE PRAWA RZ Ą DU STAN Ó W ZJEDNOCZONYCH

Jakiekolwiek wykorzystywanie Oprogramowania Nero przez Rząd Stanów Zjednoczonych wymaga potwierdzenia przez Rząd, że Oprogramowanie podlega Ograniczonym Prawom zgodnie z postanowieniami ustępu (c)(1)(ii) Artykułu 252.227-7013 ustawy Defense Federal Acquisition Regulations Supplement lub podobnym przepisom regulującym dokonywanie zakupów przez inne stosowne organizacje Rządu Stanów Zjednoczonych. Producentem oprogramowania jest firma Nero AG, Rueppurrer Str. 1a, 76137 Karlsruhe, Niemcy.

XI. WYSZUKIWANIE INFORMACJI W SIECI

Firma Nero wprowadziła do niektórych aplikacji Nero funkcję pozwalającą na wpisanie za pośrednictwem Oprogramowania żądań wyszukania określonych informacji, których rezultaty mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z Internetu (funkcja „Web Search”). Firma Nero i jej firmy stowarzyszone nie gwarantują i nie mogą zagwarantować nieprzerwanego działania funkcji Web Search. Firma Nero zastrzega sobie prawo do zmiany jej funkcjonalności oraz do zaprzestania obsługi lub integracji tej funkcji w Oprogramowaniu bez powiadamiania o tym Użytkownika końcowego.

Użytkownik jest świadomy i zgadza się z faktem, że firma Nero i firmy z nią stowarzyszone nie są odpowiedzialne za opóźnienia, niepowodzenia lub przestoje dotyczące lub powstałe w związku z korzystaniem z funkcji Web Search. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących funkcji Web Search należy odwiedzić witrynę www.nero.com.

XII. US Ł UGI HOSTINGOWE

Firma Nero wprowadziła do niektórych aplikacji Nero funkcję, która obsługuje przesyłanie, pobieranie oraz odtwarzanie filmów wideo, zdjęć lub muzyki na portalach z tzw. „usługami hostingowymi” (np. My Nero, Facebook, YouTube, My Space, Flickr lub ccMixter). Firma Nero, jej firmy stowarzyszone oraz dostawcy usług nie udzielają żadnej gwarancji na nieprzerwane działanie tej funkcji. Firma Nero zastrzega sobie prawo do zmiany jej funkcjonalności lub do zaprzestania obsługi lub integracji tej funkcji w Oprogramowaniu w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik końcowy niniejszym potwierdza, iż ani firma Nero, ani jej firmy stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, błędy lub niepowodzenia związane z tą funkcją lub powstałe w wyniku korzystania z tej funkcji.

XIII. FUNKCJA KOPII ZAPASOWEJ ONLINE

Niektóre elementy Oprogramowania zawierają funkcję kopii zapasowej online, która jest hostowana i obsługiwana przez inną firmę i podlega oraz wymaga akceptacji dodatkowych warunków. Firma Nero, jej firmy stowarzyszone oraz dostawcy usług nie udzielają żadnej gwarancji na nieprzerwane działanie tej funkcji. Firma Nero zastrzega sobie prawo do zmiany jej funkcjonalności lub do zaprzestania obsługi lub integracji tej funkcji w Oprogramowaniu w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik końcowy niniejszym potwierdza, iż ani firma Nero, ani jej firmy stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, błędy lub niepowodzenia związane z tą funkcją lub powstałe w wyniku korzystania z tej funkcji.

XIV. US Ł UGA ROZPOZNAWANIA MUZYKI GRACENOTE ®

Niektóre aplikacje oprogramowania Nero zawierają wersję demo usługi rozpoznawania muzyki Gracenote®, inne posiadają jej pełną wersję. Kompletną usługę rozpoznawania muzyki Gracenote® można otrzymać po nabyciu wtyczki Gracenote. Firma Nero, jej firmy stowarzyszone oraz dostawcy usług nie udzielają żadnej gwarancji na nieprzerwane działanie tej funkcji. Firma Nero zastrzega sobie prawo do zmiany jej funkcjonalności lub do zaprzestania obsługi lub integracji tej funkcji w Oprogramowaniu w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik końcowy niniejszym potwierdza, iż ani firma Nero, ani jej firmy stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, błędy lub niepowodzenia związane z tą funkcją lub powstałe w wyniku korzystania z tej funkcji.

XV. AKTYWACJA

Do obsługi niektórych aplikacji Nero wymagane są określone technologie; niektóre z nich są dostępne w tym wydaniu w postaci ograniczonych wersji (demo). Dostępna jest aktywacja online umożliwiająca nieograniczony dostęp do tych technologii. Zapewni to możliwość pełnego wykorzystania funkcjonalności Oprogramowania. Do aktywacji niezbędne jest łącze internetowe lub telekopiarka (faks).

Nero przekaże i przetworzy wyłącznie te dane, które są konieczne do aktywacji technologii.

Oprogramowanie nie wyśle żadnych tego typu danych bez wcześniejszej zgody Użytkownika końcowego.

Firma Nero nie otrzymuje żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości poza adresem IP, który może być uważany w niektórych jurysdykcjach za informację umożliwiającą ustalenie tożsamości.

Podawanie imienia i nazwiska ani innych informacji osobowych w trakcie procesu aktywacji nie jest wymagane.

Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym pod adresem https://www.nero.com/privacy.

B. WARUNKI LICENCJI DOTYCZ Ą CE OPROGRAMOWANIA NABYTEGO OD FIRMY NERO LUB JEJ DYSTRYBUTORA

Warunki licencji dotyczące Oprogramowania nabytego od firmy Nero lub jej dystrybutora są identyczne jak w powyższym punkcie A z wyjątkiem podpunktów I (Przyznanie licencji) i IV (Gwarancje), które otrzymują następujące brzmienie:

I. PRZYZNANIE LICENCJI

Niniejsza Umowa zezwala na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania otrzymanego wraz z ww. licencją na dowolnym pojedynczym komputerze w trakcie jej trwania („Czas trwania licencji”) pod warunkiem, że Oprogramowanie jest używane w danym czasie tylko na jednym komputerze. W przypadku uzyskania licencji wielostanowiskowej na Oprogramowanie możliwe jest jednoczesne korzystanie z tylu kopii Oprogramowania, na ile wykupiono licencje. Oprogramowanie jest „wykorzystywane” na komputerze, jeżeli zostało załadowane do pamięci tymczasowej lub zainstalowane w pamięci trwałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie do przechowywania danych) tego komputera, a jedynie przypadek, w którym kopia znajduje się na serwerze sieciowym wyłącznie w celu instalacji na innych komputerach nie jest traktowany jako „korzystanie”. Liczba użytkowników Oprogramowania nie może przekraczać dozwolonej liczby posiadanych licencji.

II. GWARANCJE

NA MOCY OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM PUNKCIE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU PRZYZNAJE SIĘ OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH. FIRMA NERO W SPOSÓB WYRAŹNY NIE ZAMIERZA OGRANICZAĆ PRAW GWARANCYJNYCH UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE E. „WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH”.

Firma Nero gwarantuje, że przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania Oprogramowania będzie ono zasadniczo działało zgodnie z załączoną dokumentacją. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące Oprogramowania są ograniczone do okresu 90 dni lub najkrótszego okresu dozwolonego na mocy obowiązującego prawa, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Całkowita odpowiedzialność firmy Nero oraz wyłączny sposób naprawienia szkody dostępny dla Użytkownika końcowego z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji obejmuje, według wyłącznego uznania Nero, (a) zwrot zapłaconej kwoty lub (b) naprawę lub wymianę Oprogramowania niezgodnego z ograniczoną gwarancją firmy Nero i zwróconego do firmy Nero wraz z kopią pokwitowania. Jeśli problem z Oprogramowaniem wynika z wypadku lub nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia, ograniczona gwarancja traci ważność. Oprogramowanie wydane w ramach wymiany będzie podlegać gwarancji przez pozostały okres trwania pierwotnej gwarancji lub przez okres 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. FIRMA NERO NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.

III. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA SZKODY WT Ó RNE

ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT KIEROWANE DO FIRMY NERO ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM 85/374/EWG BĘDĄ UZNAWANE I NIE STANOWIĄ PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH. FIRMA NERO W SPOSÓB WYRAŹNY NIE ZAMIERZA OGRANICZAĆ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE E. „WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH”.

Firma Nero ani jej licencjodawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za żadne szkody (w tym m.in. utratę zysków, przerwę w działalności gospodarczej, utratę informacji służbowych lub inne straty finansowe) spowodowane przez użycie Oprogramowania lub niemożność jego użycia, nawet jeśli firma Nero zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik końcowy musi podjąć odpowiednie środki w celu uniknięcia szkód, a w szczególności wykonać kopie zapasowe oprogramowania oraz wszystkich ważnych danych znajdujących się na komputerze.

C. WARUNKI LICENCJI DOTYCZ Ą CE BEZP Ł ATNIE POBRANYCH PRODUKT Ó W I/LUB WERSJI TESTOWYCH (DEMO) OPROGRAMOWANIA

Warunki licencji dotyczące bezpłatnie pobranych produktów i/lub wersji testowych (demo) Oprogramowania są identyczne jak w powyższym punkcie A z wyjątkiem podpunktów I (Przyznanie licencji), IV (Gwarancje) i V (Odpowiedzialność za szkody wtórne), uzupełnionych przez podpunkty XV (Użycie komercyjne) i XVI (Dystrybucja wersji bezpłatnych) i zyskujących następujące brzmienie:

I. PRZYZNANIE LICENCJI

Niniejsza Umowa zezwala na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania otrzymanego wraz z ww. licencją na dowolnym pojedynczym komputerze w trakcie jej trwania („Czas trwania licencji”) pod warunkiem, że Oprogramowanie jest używane w danym czasie tylko na jednym komputerze. Wyjaśnienie w celu uniknięcia wątpliwości: pobranie kilku Kopii Oprogramowania nie oznacza rozszerzenia licencji poza używanie go na jednym komputerze.

Oprogramowanie jest „wykorzystywane” na komputerze, jeżeli zostało załadowane do pamięci tymczasowej lub zainstalowane w pamięci trwałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie do przechowywania danych) tego komputera. W ŻADNYM WYPADKU BEZPŁATNIE POBRANE OPROGRAMOWANIE NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY NERO. ZGODĘ TAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ, PISZĄC NA ADRES E-MAIL: [email protected]

II. GWARANCJE

(a) Użytkownik zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest stworzenie oprogramowania bez wad.

(b) FIRMA NERO NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ BEZPŁATNĄ/TESTOWĄ

LICENCJĄ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ

I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZA WYJĄTKIEM NIEZBĘDNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW

PRAWA.

III. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA SZKODY WT Ó RNE

ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT KIEROWANE DO FIRMY NERO ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM 85/374/EWG BĘDĄ UZNAWANE I NIE STANOWIĄ PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY.

Firma Nero nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku prawa własności, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich. Firma Nero nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia przeciw postanowieniom niniejszej umowy spowodowane zaniedbaniem, z wyjątkiem wykroczeń, które spowodowały uszkodzenie ciała.

IV. U Ż YCIE KOMERCYJNE

Bezpłatne i testowe (demo) wersje Oprogramowania oferowane są wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Rozpowszechnianie, zakup, sprzedaż, dostarczanie lub wykorzystywanie w połączeniu z jakimkolwiek innym produktem lub usługą na rzecz osób trzecich lub w innych celach komercyjnych lub handlowych jest wyraźnie zabronione, o ile firma Nero nie udzieli na to wyraźnego pozwolenia na piśmie.

V. DYSTRYBUCJA

Niniejsza licencja nie upoważnia Użytkownika końcowego do udzielania podlicencji lub do dystrybucji Oprogramowania w jakiejkolwiek formie, o ile firma Nero nie udzieli wyraźnie takiego pozwolenia na piśmie.

D. WARUNKI LICENCJI DOTYCZ ĄCE OPROGRAMOWANIA UZYSKANEGO W RAMACH PROGRAMU NERO BETA

WARUNKI LICENCJI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA UZYSKANEGO W RAMACH PROGRAMU NERO BETA SĄ IDENTYCZNE JAK W POWYŻSZYM PUNKCIE A ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓREJ OPROGRAMOWANIE PODLEGA DYSTRYBUCJI JAKO CZĘŚĆ PROGRAMU NERO BETA – WÓWCZAS WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NERO BETA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY PODPISANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU BETA, MAJĄ NADRZĘDNY CHARAKTER WOBEC SPRZECZNYCH ZE SOBĄ WARUNKÓW UJĘTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA.

WYJAŚNIENIE W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI: WYRAŹNIE OŚWIADCZA SIĘ, ŻE UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA BETA ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, CZY UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA PODLEGA WARUNKOM UMOWY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BETA ODPOWIEDNIE INFORMACJE NALEŻY UZYSKAĆ OD STRONY, OD KTÓREJ OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO NABYTE.

E. WARUNKI OBOWI Ą ZUJ Ą CE W OKRE Ś LONYCH JURYSDYKCJACH

W NINIEJSZYM PUNKCIE OKREŚLONE ZOSTAŁY SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH.

W PRZYPADKU GDY JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIE TEGO PUNKTU JEST SPRZECZNE Z INNYMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE.

POWYŻSZE NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SPRZECZNOŚCI Z PUNKTAMI C LUB D NINIEJSZEJ UMOWY.

I. POSTANOWIENIA OBOWI Ą ZUJ Ą CE W UNII EUROPEJSKIEJ

Jeżeli Użytkownik końcowy mieszka w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) i uzyskał Oprogramowanie w tym właśnie kraju, warunki licencji dotyczące jurysdykcji Użytkownika są identyczne jak w obowiązującym powyższym punkcie A lub B, za wyjątkiem punktów A.IV. lub B.II. („Gwarancje”), które otrzymują następujące brzmienie:

II. GWARANCJE

 • Wady dostarczonego Oprogramowania, w tym instrukcji i innej dokumentacji, są naprawiane przez firmę Nero wramach dwuletniego okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia ze strony Uż W zależności od decyzji Użytkownika powinno to nastąpić poprzez naprawę wady lub dostawę zamienną.
 • W przypadku niemożności naprawy lub realizacji dostawy zamiennej przez firmę Nero lub wprzypadku przedłużenia się odpowiedniego terminu tych czynności określonego przez Użytkownika lub niepowodzenia wynikłego z innego powodu Użytkownik ma prawo wycofać się z Umowy lub żądać anulowania sprzedaży lub obniżenia ceny zakupu. Zakłada się, że naprawa wady lub realizacja dostawy zamiennej nie powiodły się tylko wtedy, gdy firma Nero miała dostateczną możliwość dokonania naprawy lub dostawy zamiennej, a pomimo tego wyznaczony cel nie został osiągnięty, jeśli naprawa lub realizacja dostawy zamiennej jest niemożliwa lub jeśli firma Nero odrzuci ją lub doprowadzi do znacznego opóźnienia, bądź jeśli wada była wcześniej naprawiana dwukrotnie bez pożądanego rezultatu. Prawo Użytkownika do żądania odszkodowania na mocy § 437 niemieckiego Kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszone.
 • Użytkownik zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest stworzenie oprogramowania bez wad. Firma Nero obejmuje gwarancją tylko wady oprogramowania, które znacząco obniżają wartość Oprogramowania lub przydatność do użytku zagwarantowaną w
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie docelowego przeznaczenia użytkowego oprogramowania oraz wybranie odpowiedniego rodzaju sprzętu/komputera. Firma Nero nie ponosi za to odpowiedzialnoś
 • Firma Nero ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie wdostarczonym Oprogramowaniu; w szczególności firma Nero nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne straty pośrednie, o ile nie określono inaczej w punkcie „Odpowiedzialność za szkody wtórne”.

Jeśli problem z Oprogramowaniem wynika z wypadku lub nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia, gwarancja traci ważność. Gwarancja wymienionego Oprogramowania będzie obejmowała pozostały okres pierwotnej gwarancji. FIRMA NERO NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

III.POSTANOWIENIA OBOWI Ą ZUJ Ą CE W NIEMCZECH I AUSTRII

Jeśli jesteś konsumentem zamieszkującym w Niemczech lub Austrii i uzyskałeś Oprogramowanie w tym kraju, warunki licencyjne mające zastosowanie do twojej jurysdykcji są dokładnie takie same, jak opisano w odpowiedniej sekcji A lub B powyżej, z wyjątkiem sekcji A.V. lub B.III („Odpowiedzialność za szkody dodatkowe") i sekcji G. III („Obowiązujące prawo”) brzmi następująco:

IV. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA SZKODY WT Ó RNE

Firma Nero ponosi odpowiedzialność wyłącznie do kwoty dających się przewidzieć szkód w momencie zawierania niniejszej Umowy z tytułu szkód powstałych w wyniku nieznacznego naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieznacznego naruszenia nieistotnych zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym żadne z powyższych ograniczeń nie będzie dotyczyło jakiejkolwiek odpowiedzialności ustawowej, takiej jak odpowiedzialność wynikająca z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu („Produkthaftungsgesetz”) lub odpowiedzialności za umyślne spowodowanie obrażeń ciała.

III. OBOWI Ą ZUJ Ą CE PRAWO

W przypadku powstania sporu dotycz ą cego jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, powód powinien wybra ć miejsce wykonania lub miejsce zamieszkania pozwanego jako miejsca jurysdykcji, je ś li nie jest konsumentem zgodnie z §13 niemieckiego kodeksu cywilnego. W przypadku niewa ż no ś ci warunku lub postanowienia niniejszej Umowy orzeczonej w drodze arbitra ż u lub przez wła ś ciwy s ą d niewa ż no ść taka ogranicza si ę wył ą cznie do konkretnego warunku lub postanowienia dotkni ę tego niewa ż no ś ci ą , a pozosta ł a cz ęść niniejszej Umowy pozostaje wi ążą ca, zgodnie ze swoimi warunkami.

F. WARUNKI LICENCJI DOTYCZ ĄCE OPROGRAMOWANIA NABYTEGO W RAMACH PAKIETU NERO FAMILY PACK

Warunki licencji dotyczące Oprogramowania nabytego w ramach pakietu Nero Family Pack są identyczne jak te przedstawione w punkcie A powyżej, z wyłączeniem podpunktu I („Przyznanie licencji”), który otrzymuje poniższe brzmienie, oraz podpunktów II („Użycie komercyjne”) i III („Ograniczenia dotyczące licencji w ramach pakietu Family Pack”), które powinny uwzględniać:

I. PRZYZNANIE LICENCJI


Niniejsza Umowa zezwala na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania otrzymanego wraz z ww. licencją na dowolnym pojedynczym komputerze w gospodarstwie domowym w trakcie jej trwania („Czas trwania licencji”) pod warunkiem, że Oprogramowanie jest używane w danym czasie tylko na jednym komputerze. W przypadku uzyskania licencji wielostanowiskowej na Oprogramowanie możliwe jest jednoczesne korzystanie w gospodarstwie domowym z tylu kopii Oprogramowania, na ile wykupiono licencje.

Oprogramowanie jest „wykorzystywane” na komputerze, jeżeli zostało załadowane do pamięci tymczasowej lub zainstalowane w pamięci trwałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie do przechowywania danych) tego komputera.Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przewidywana liczba użytkowników Oprogramowania przekroczy dozwoloną liczbę licencji, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy lub procesy zapewniające równoczesny dostęp do Oprogramowania nieprzekraczający liczby licencji. 

II. U Ż YCIE KOMERCYJNE

Wersje Oprogramowania z pakietu Family Pack oferowane są wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Rozpowszechnianie, zakup, sprzedaż, dostarczanie lub wykorzystywanie w połączeniu z jakimkolwiek innym produktem lub usługą na rzecz osób trzecich lub w innych celach komercyjnych lub handlowych jest wyraźnie zabronione.

III. OGRANICZENIA DOTYCZ Ą CE LICENCJI W RAMACH PAKIETU FAMILY PACK

Wersje Oprogramowania z pakietu Family Pack są przekazywalne wyłącznie zgodnie z punktem A. III, w przypadku gdy dokonuje się przekazania wszystkich licencji nabytych jako część pakietu Family Pack firmy Nero. Osobne przekazywanie licencji zakupionych w ramach pakietu Family Pack firmy Nero nie jest możliwe. 

G. WARUNKI DOTYCZ Ą CE WSZYSTKICH LICENCJI

I. WY ŁĄCZENIE I ZASTRZEŻ ENIE ODPOWIEDZIALNO Ś CI STRON TRZECICH

1. WM-DRM:

WM-DRM: Dostawcy treści korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi Windows Media firmy Microsoft (Windows Media Digital Rights Management, WM-DRM) w celu ochrony integralności tych treści („Bezpieczne treści”), a tym samym zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich, przed sprzeniewierzaniem. Części niniejszego Oprogramowania i innych aplikacji firm trzecich umożliwiają przesyłanie lub odtwarzanie Bezpiecznych treści przy użyciu technologii WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Gdy zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM zostaną naruszone, właściciele Bezpiecznych treści („Właściciele bezpiecznych treści”) mogą zażądać, aby firma Microsoft uchyliła prawo Oprogramowania WM-DRM do kopiowania, wyświetlania, przesyłania i/lub odtwarzania Bezpiecznych treści. Uchylenie takie nie wpływa na możliwość odtwarzania niezabezpieczonych treści przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista uchylonego Oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do komputera podczas pobierania licencji na Bezpieczne treści z Internetu. Firma Microsoft może, łącznie z taką licencją, pobierać także listy uchyleń na komputer w imieniu Właścicieli bezpiecznych treści. Właściciele Bezpiecznych treści mogą również wymagać uaktualniania niektórych elementów WM-DRM rozprowadzanych z niniejszym Oprogramowaniem („Uaktualnienia WM-DRM”) przed udzieleniem dostępu do swoich treści. Gdy Użytkownik spróbuje odtworzyć takie treści, Oprogramowanie WM-DRM wbudowane przez firmę Microsoft powiadamia go, iż wymagane jest Uaktualnienie WM-DRM i zapyta o zgodę na jego pobranie. Oprogramowanie WM-DRM firmy innej niż Microsoft może działać tak samo. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się na uaktualnienie, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do treści wymagających Uaktualnienia WM-DRM; mimo to dostęp do treści niechronionych i Bezpiecznych treści niewymagających uaktualnienia będzie nadal możliwy.

2. MPEG-2:

Jeśli zakupiony produkt został dostarczony jako „Koncesjonowany produkt MPEG-2” (ang. MPEG-2 Royalty Product), obowiązuje następujący zapis:

KONCESJONOWANY PRODUKT MPEG-2. JAKIEKOLWIEK UŻYCIE TEGO PRODUKTU W CELACH INNYCH NIŻ NA WŁASNY UŻYTEK W DOWOLNY SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM KODOWANIA INFORMACJI WIDEO DLA NOŚNIKÓW OPAKOWANYCH MPEG-2 JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE BEZ LICENCJI OBEJMUJĄCEJ STOSOWNE PATENTY Z KOMPLETU PATENTÓW MPEG-2; LICENCJĘ TAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM MPEG LA L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA. INNE LICENCJE FIRM TRZECICH SĄ ZAŁĄCZONE TYLKO WTEDY, GDY ZOSTAŁY UDZIELONE W FORMIE PISEMNEJ.

Jeśli zakupiony produkt nie został dostarczony jako „Koncesjonowany produkt MPEG-2” (ang. MPEG-2 Royalty Product), obowiązuje następujący zapis:

PO Ś REDNI PRODUKT MPEG-2. UŻYWANIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM MPEG-2 JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE BEZ LICENCJI OBEJMUJĄCEJ STOSOWNE PATENTY Z KOMPLETU PATENTÓW MPEG-2; LICENCJĘ TAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA. INNE LICENCJE FIRM TRZECICH SĄ ZAŁĄCZONE TYLKO WTEDY, GDY ZOSTAŁY UDZIELONE W FORMIE PISEMNEJ.

3. MPEG-4:

Korzystanie z tego produktu w jakikolwiek sposób zgodny ze standardem wizualnym MPEG-4 jest zabronione z wyjątkiem użycia konsumenckiego dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

4. MP3 i mp3PRO:

Dostarczenie tego produktu oznacza jedynie udzielenie licencji na prywatny, niekomercyjny użytek; nie oznacza ono udzielenia licencji ani nie implikuje żadnego prawa do używania tego produktu w działalności komercyjnej (tzn. generującej przychód) związanej z nadawaniem w czasie rzeczywistym (naziemnym, satelitarnym, kablowym i/lub jakimkolwiek innym), z emitowaniem/przesyłaniem strumieniowym przez Internet, sieci intranet i/lub inne sieci czy inne elektroniczne systemy dystrybucji treści, takie jak płatne aplikacje audio (pay-audio) czy aplikacje audio na żądanie (audio-on-demand). Do takich zastosowań niezbędna jest osobna licencja. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.mp3licensing.com.

5. aac:

Wtyczka aac korzysta z biblioteki wejścia/wyjścia formatu MP4. Technologia aacPlus została opracowana przez firmę Coding Technologies („CT”) www.codingtechnologies.com. Znaki towarowe CT są własnością firmy CT.

II. WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE

Użytkownik niniejszym potwierdza, że oprogramowanie objęte tą licencją zawiera komponenty stron trzecich, które podlegają licencji na podstawie własnych warunków („Wbudowane oprogramowanie”), jak określono poniżej. Poniżej załączono egzemplarz licencji związanych z takim Wbudowanym oprogramowaniem lub podano miejsce, w którym można je znaleźć. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE DOSTARCZANE JEST PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH ORAZ WSPÓŁAUTORÓW „W AKTUALNYM STANIE” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FUNDACJA ANI OSOBY JĄ WSPIERAJĄCE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM DOSTARCZENIE SUBSTYTUCYJNYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATĘ FUNKCJI UŻYTKOWYCH, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZESTOJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I OPARTE NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO DZIAŁANIE UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA LUB DELIKT (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POUCZONY O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKIEJ SZKODY.

1. Licencja OpenSSL:

Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redystrybuowanie i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez nich, jest dozwolone, jeżeli są spełnione następujące warunki: 1. Redystrybucje kodu źródłowego muszą zachowywać powyższe powiadomienie o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zastrzeżenie. 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższe powiadomienie o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub w innych materiałach zapewnionych wraz z dystrybucją. 3. Wszystkie materiały reklamowe wspominające funkcje niniejszego oprogramowania lub jego zastosowanie muszą wyświetlać następujące potwierdzenie: „Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez projekt OpenSSL Project do wykorzystania w zastawie narzędzi OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)” 4. Nazwy „OpenSSL Project” i „OpenSSL Toolkit” nie mogą być wykorzystywane do popierania ani promowania produktów opartych na tym oprogramowaniu bez uprzedniej pisemnej zgody. Aby uzyskać pisemną zgodę, prosimy skontaktować się z adresem [email protected] 5. Produkty oparte na tym oprogramowaniu nie mogą być nazywane „OpenSSL” ani nie mogą zawierać słów „OpenSSL” w swoich nazwach bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez OpenSSL Project. 6. Redystrybucje w każdej formie muszą zawierać na następujące potwierdzenie: „Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez projekt OpenSSL Project do wykorzystania w zastawie narzędzi OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST ZAPEWNIANE PRZEZ PROJEKT OpenSSL PROJECT „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PROJEKT OpenSSL PROJECT ANI JEGO WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, SANKCYJNE ANI WYNIKOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB Z TYTUŁU PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE DO TEGO, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WYWOŁANE I W OPARCIU O JAKĄKOLWIEK TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO UMOWNEJ, BEZPOŚREDNIEJ, CZY TEŻ DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), WYNIKAJĄCYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

2. PuTTY:

Nero BackItUp używa programu PuTTY do transferu danych przez protokół SSH. PuTTY – copyright 1997-2005 Simon Tatham. Fragmenty programu PuTTY są objęte prawem autorskim poniższych osób i podmiotów: Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn oraz CORE SDI S.A. Każdej osobie posiadającej kopię programu PuTTY oraz związane z nią pliki dokumentacji („Oprogramowanie”) udzielane jest bezpłatnie pozwolenie na użycie Oprogramowania bez ograniczeń, między innymi z prawami do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także udzielania takiego pozwolenia osobom, którym dostarczane jest oprogramowanie w ww. celach, pod następującymi warunkami: PROGRAM PuTTY JEST DOSTARCZANY „W AKTUALNYM STANIE”, BEZ ŻADNEJ JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY NIENARUSZALNOŚCI. SIMON TATHAM NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA, SZKODY ANI INNEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA MOCY DZIAŁANIA UMOWNEGO CZY DELIKTU CZY W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCEJ Z POWODU LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO WYKORZYSTANIEM CZY INNYM OBROTEM TYM OPROGRAMOWANIEM.

3. AES:

Oprogramowanie AES używane w Nero BackItUp – copyright © 2002, Dr Brian Gladman, Worcester, Wielka Brytania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dozwolona jest bezpłatna dystrybucja i korzystanie z oprogramowania AES zarówno w formie źródłowej, jak i binarnej (ze zmianami lub bez) pod warunkiem, że: 1. Dystrybucje kodu źródłowego AES zawierają powyższą klauzulę o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności; 2. Dystrybucje w formie binarnej zawierają w dokumentacji i/lub związanych z nią materiałach powyższą klauzulę o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności; 3. Nazwa posiadacza praw autorskich nie jest wykorzystywana do promowania produktów budowanych na bazie oprogramowania AES bez wyraźnej pisemnej zgody. Oprogramowanie AES jest dostarczane „w aktualnym stanie” bez jawnych lub domniemanych gwarancji dotyczących jego właściwości, w tym między innymi gwarancji poprawności lub użyteczności do określonego celu. Kod źródłowy AES znajduje się na stronie http://fp.gladman.plus.com.

4. 7zip:

Ta biblioteka stanowi wolne oprogramowanie, które można rozpowszechniać i/lub modyfikować w ramach warunków Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2.1 lub (wedle uznania) nowszej, wydanej przez Free Software Foundation.

Biblioteka ta jest rozpowszechniana z nadzieją, że okaże się użyteczna, jednak BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; również bez domniemanej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ani PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

http://www.7-zip.org/license.txt

Aby spełnić warunki wybranego Wbudowanego oprogramowania, można pobrać kod źródłowy biblioteki 7zip ze strony https://www.nero.com/link.php?topic_id=7106.

5. FFmpeg:

Niniejsze oprogramowanie wykorzystuje kod FFmpeg (http://ffmpeg.org). Nero nie rości sobie żadnych praw do FFmpeg (http://ffmpeg.org).

Licencja FFmpeg wydawana jest zgodnie z Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną GNU v 2.1. Mniejsza powszechna licencja GNU, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA oraz użytkownicy mogą ją rozprowadzać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami tej licencji, via http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.

Aby spełnić warunki określonego Wbudowanego oprogramowania, można pobrać kod źródłowy odpowiednich bibliotek ze strony https://www.nero.com/link.php?topic_id=7107.

FFmpeg jest znakiem towarowym Fabrice'a Bellarda (pomysłodawcy projektu FFmpeg – projekt FFmpeg, http://ffmpeg.mplayerhq.hu).

6. Us ł uga rozpoznawania muzyki Gracenote ® :

Aplikacja ta zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, Inc. – Emeryville, California, USA („Gracenote”). Oprogramowanie firmy Gracenote („Klient Gracenote”) umożliwia tej aplikacji internetową identyfikację płyt oraz pozyskiwanie z serwerów internetowych informacji związanych z utworami, w tym informacji o nazwie, wykonawcy, ścieżce i tytule („Dane Gracenote”), a także wykonywanie innych funkcji. Z Danych Gracenote można korzystać tylko za pośrednictwem funkcji przeznaczonych dla Użytkownika końcowego zawartych w oprogramowaniu tej aplikacji.

Użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na nieprzypisywanie, niekopiowanie, nieprzesyłanie oraz nieprzekazywanie Klienta Gracenote lub Danych Gracenote żadnym osobom trzecim. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY WYRAŻA ZGODĘ NA NIEUŻYWANIE I NIEWYKORZYSTYWANIE DANYCH GRACENOTE, KLIENTA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE, O ILE WYRAŹNIE NIE ZEZWALA NA TO NINIEJSZA UMOWA.

Użytkownik końcowy wyraża zgodę na rozwiązanie niewyłącznej licencji na używanie Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote w razie naruszenia przez niego tych ograniczeń. W przypadku rozwiązania licencji Użytkownik końcowy wyraża zgodę na zaprzestanie używania Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote w jakiejkolwiek formie. Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawo do Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote, w tym wszelkie prawa własności. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na egzekwowanie przez firmę Gracenote, Inc. swoich praw we własnym imieniu przeciw Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Usługa Gracenote wykorzystuje do celów statystycznych specjalny identyfikator do śledzenia zapytań. Celem losowo przypisywanego identyfikatora numerycznego jest umożliwienie Usłudze Gracenote zliczania zapytań bez pobierania informacji o Użytkowniku. Więcej informacji o Usłudze Gracenote można uzyskać w witrynie internetowej firmy Gracenote w dziale Privacy Policy.

Poprzez używanie Oprogramowania Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie do firmy Gracenote sygnatury kształtu fali. Sygnatura kształtu fali stanowi skoncentrowaną formę informacji o fali dźwiękowej samej muzyki i umożliwia Usłudze Gracenote identyfikację informacji o wykonawcy i tytule cyfrowych plików muzycznych. Sygnatura kształtu fali nie zawiera żadnych informacji o Użytkowniku ani komputerze, a jej obliczanie nie powinno mieć odczuwalnego wpływu na wydajność pracy komputera. Więcej informacji o Usłudze Gracenote można uzyskać w dziale często zadawanych pytań (FAQ) i w dziale Privacy Policy.

Licencja na Klienta Gracenote oraz na każdy element Danych Gracenote udzielana jest „W AKTUALNYM STANIE”. Firma Gracenote nie składa żadnych jawnych ani domniemanych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do ścisłości Danych Gracenote znajdujących się na Serwerach Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo do usunięcia Danych z Serwerów Gracenote lub zmiany kategorii Danych z dowolnej przyczyny uznanej przez firmę Gracenote za wystarczającą. Nie udziela się żadnej gwarancji na bezbłędne działanie Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote ani na nieprzerwane działanie Klienta Gracenote lub Serwerów Gracenote. Firma Gracenote nie zobowiązuje się do zapewnienia jakichkolwiek ulepszeń lub nowych dodatkowych typów lub kategorii Danych, które mogą być dostarczane przez firmę Gracenote w przyszłości i może w każdej chwili zaniechać dostarczania usług online.

FIRMA GRACENOTE WYŁĄCZA WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA GWARANCJI NA REZULTATY UZYSKANE W WYNIKU UŻYWANIA KLIENTA GRACENOTE LUB DOWOLNEGO SERWERA CDDB GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW.

Dane pochodzące z firmy Gracenote, Inc. dotyczące płyt CD i muzyki – copyright © 2000-2008 Gracenote. Oprogramowanie Gracenote, copyright © 2000-2008 Gracenote. Produkt i usługa mogą opierać się na jednym lub większej liczbie następujących patentów USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 oraz innych patentach, wystawionych lub zgłoszonych. Niektóre usługi dostarczane są na mocy licencji firmy Open Globe, Inc. w odniesieniu do patentu USA: #6,304,523.

Gracenote i CDDB są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote. Logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi firmy Gracenote. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę www.gracenote.com.

7. Redystrybucyjne komponenty oprogramowania firmy Microsoft:

Niektóre z produktów stanowiących Oprogramowanie objęte niniejszą Umową mogą zawierać redystrybucyjne pakiety aktualizacji firmy Microsoft Corporation. Te pakiety aktualizacji to między innymi: Windows6.0-KB843524-ia64.msu, Windows6.0-KB843524-x64.msu i Windows6.0-KB843524-x86.msu. Niniejsza Licencja jest niewyłączną, zwolnioną z tantiem, nieprzekazywalną, nieprzenoszalną, odwołalną, ograniczoną, w pełni opłaconą z góry licencją na używanie i powielanie Redystrybucyjnych komponentów oprogramowania wyłącznie na użytek prywatny lub wewnętrzny użytek firmowy. Instalując te komponenty w systemie, użytkownik końcowy oświadcza, że posiada poprawnie licencjonowaną kopię Licencjonowanego Produktu, z którym powiązane są Redystrybucyjne komponenty oprogramowania. Wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy dotyczą również Redystrybucyjnych komponentów oprogramowania firmy Microsoft.

Copyright © 2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8. MD5:

Niektóre produkty stanowiące Oprogramowanie objęte niniejszą Umową mogą zawierać algorytm kryptograficzny MD5 (Message-Digest Algorithm) firmy RSA Data Security, Inc.

Licencja na kopiowanie i wykorzystywanie algorytmu kryptograficznego MD5 (Message-Digest Algorithm) przyznawana jest pod warunkiem jego określenia jako „algorytmu kryptograficznego MD5 firmy RSA Data Security, Inc.” we wszystkich materiałach przytaczających lub nawiązujących do tego oprogramowania bądź tej funkcji.

Licencja przyznawana jest również na tworzenie i wykorzystywanie materiałów pochodnych, pod warunkiem że zostaną one określone jako „pochodne algorytmu kryptograficznego MD5 firmy RSA Data Security, Inc.” we wszystkich materiałach przytaczających lub nawiązujących do pochodnego materiału.

Firma RSA Data Security, Inc. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności handlowej algorytmu kryptograficznego MD5 (Message-Digest Algorithm) ani jego użyteczności do określonych celów. Algorytm udostępniany jest „w aktualnym stanie” bez żadnych jawnych lub domniemanych gwarancji.

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Utw. 1991. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9. CyberLink4Java:

Niektóre produkty stanowiące Oprogramowanie objęte niniejszą Umową mogą zawierać CyberLink4Java.

* Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać w dokumentacji lub innych materiałach dostarczonych z tą dystrybucją powyższą klauzulę o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.

* Nazwa Cyber Garage ani nazwy jej współautorów nie mogą być wykorzystane w celu wspierania lub promowania produktów pochodnych oprogramowania bez pisemnej zgody.

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH ORAZ WSPÓŁAUTORÓW „W AKTUALNYM STANIE” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI

OSOBY GO WSPIERAJĄCE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM DOSTARCZENIE SUBSTYTUCYJNYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATĘ FUNKCJI UŻYTKOWYCH, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZESTOJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I OPARTE NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO DZIAŁANIE UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA LUB DELIKT (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POUCZONY O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKIEJ SZKODY.

Copyright (c) 2003-2010, Satoshi Konno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

10. Portable SDK for UPnP Devices:

Niektóre produkty stanowiące Oprogramowanie objęte niniejszą umową mogą zawierać Portable SDK for UPnP Devices.

Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z lub bez modyfikacji, są dozwolone pod następującymi warunkami:

* Redystrybucji kodu źródłowego musi towarzyszyć informacja o prawach autorskich,

niniejsza lista warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.

* Redystrybucji w formie binarnej musi towarzyszyć informacja o prawach autorskich,

niniejsza lista warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

i/lub innych dołączonych materiałach w przypadku dystrybucji.

* Nazwa Intel Corporation ani nazwy jej współautorów

nie mogą być wykorzystane w celu wspierania lub promowania produktów pochodnych oprogramowania

bez pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH ORAZ WSPÓŁAUTORÓW „W AKTUALNYM STANIE” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA INTEL ANI OSOBY JĄ WSPIERAJĄCE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POWODUJĄCE WYPŁATĘ ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI DOSTARCZENIE SUBSTYTUCYJNYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATĘ FUNKCJI UŻYTKOWYCH, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZESTOJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I OPARTE NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO UMOWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA

Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKIEJ SZKODY.

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11. Otw ó rz CV:

Redystrybucja umowy licencyjnej dla biblioteki Open Source Computer Vision (licencja BSD z 3 klauzulą) i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, są dozwolone, jeśli spełnione są następujące warunki:

Redystrybucja kodu źródłowego musi zachować powyższe informacje o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.

Redystrybucje w formie binarnej muszą odtworzyć powyższe informacje o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie zawarte w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

Nazwy właścicieli praw autorskich lub nazwy współpracujących nie mogą być używane do reklamowania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

To oprogramowanie jest udostępniane przez właścicieli praw autorskich i współpracujących „tak jak jest”, a wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym, ale nie ograniczone do domniemanych gwarancji na przydatność handlową i przydatności do określonego celu, są odrzucane.W żadnym wypadku właściciele praw autorskich lub współpracujący nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub dodatkowe (w tym, ale nie ograniczone do zamówień na towary lub usługi zastępcze, utratę użycia, danych lub zysków lub przerwania działalności gospodarczej) spowodowane w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, czy to w umowie, ścisłej odpowiedzialności, czy też czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub w inny sposób) powstałych w jakikolwiek sposób z użycia tego oprogramowania, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takiej szkody.

12. easyexif:

Copyright (c) 2010-2015 Mayank Lahiri ([email protected]) Wszelkie prawa zastrzeżone. Redystrybuowanie i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez nich, jest dozwolone, jeżeli są spełnione następujące warunki:

Redystrybucje kodu źródłowego muszą zachowywać powyższe powiadomienie o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zastrzeżenie.

Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższe powiadomienie o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub w innych materiałach zapewnionych wraz z dystrybucją.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST ZAPEWNIANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PROJEKT FREEBSD PROJECT ANI JEGO WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, SANKCYJNE ANI WYNIKOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB Z TYTUŁU PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE DO TEGO, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WYWOŁANE I W OPARCIU O JAKĄKOLWIEK TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO UMOWNEJ, BEZPOŚREDNIEJ, CZY TEŻ DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), WYNIKAJĄCYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

13. HEVC ADVANCE:

PRODUKT TEN JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I MA ZGODĘ NA UŻYTKOWANIE JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI HEVC SPEŁNIAJĄCYMI KAŻDY Z NASTĘPUJĄCYCH TRZECH WARUNKÓW: 1) TREŚCI HEVC PRZEZNACZONE JEDYNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO; 2) TREŚCI HEVC, KTÓRE NIE SĄ OFEROWANE NA SPRZEDAŻ; ORAZ 3) TREŚCI HEVC UTWORZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA PRODUKTU. PRODUKT TEN NIE MOŻE BYĆ UŻYTKOWANY W POŁĄCZENIU Z ZAKODOWANYMI TREŚCIAMI HEVC UTWORZONYMI PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMÓWIŁ LUB KUPIŁ OD OSÓB TRZECICH, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA TREŚCI NIE PRZYZNAŁ UŻYTKOWNIKOWI ODDZIELNIE PRAW DO UŻYWANIA PRODUKTU Z TAKIMI TREŚCIAMI. KORZYSTANIE Z PRODUKTU W POŁĄCZENIU Z ZAKODOWANYM TREŚCIAMI HEVC JEST UZNAWANE ZA ZGODĘ ZA OGRANICZONE UPRAWNIENIA DO UŻYTKOWANIA WSKAZANE POWYŻEJ.

14. Google Drive:

Niektóre funkcje niniejszego oprogramowania są zapewniane przez API Google Drive. Firma Nero nie rości sobie żadnych praw do API Google Drive.

Korzystanie z API Google Drive podlega Warunkom świadczenia usług Google API dostępnym pod adresem https://developers.google.com/terms/

15. Microsoft OneDrive:

Niektóre funkcje niniejszego oprogramowania są zapewniane przez API Microsoft OneDrive. Firma Nero nie rości sobie żadnych praw do API Microsoft OneDrive.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Microsoft OneDrive podlega Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft oraz Zasadom zachowania poufności online firmy Microsoft zawartych między użytkownikiem a firmą Microsoft w związku z korzystaniem przez użytkownika z OneDrive i konta Microsoft („Usług Microsoft”). Korzystanie przez firmę Nero z API OneDrive podlega Warunkom użytkowania OneDrive dostępnym pod adresem https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/developer/terms-of-use

16. LICENCJA SIL OPEN FONT:

Wersja 1.1 — 26 lutego 2007
Zastrzeżona nazwa czcionki: Caledo, Copyright (c) 2013, Bastien Sozoo, Zastrzeżona nazwa czcionki: Ambrosia, Copyright (c) 2014, fontforge, Zastrzeżona nazwa czcionki: Xolonium, Copyright (c) 2016, Severin Meyer, Zastrzeżona nazwa czcionki: Fira Sans, Copyright (c) 2015, Carrois Corporate & Edenspiekermann AG ([email protected]), Zastrzeżona nazwa czcionki: HiLo-deco, Copyright (c) 2010, Stephen Wilson a.k.a. Narrowhouse, ([email protected]), Zastrzeżona nazwa czcionki: Intuitive, Copyright (c) 2011, Bruno de Souza Leão, Zastrzeżona nazwa czcionki: Comic Neue Angular Bold, Copyright (c) 2014, Craig Rozynski Wszystkie Czcionki licencjonowane na podstawie LICENCJI SIL OPEN FONT.

PREAMBUŁA Celem Licencji Open Font (OFL) jest stymulowanie światowego rozwoju opartych na współpracy projektów tworzenia czcionek, wspieranie działań związanych z tworzeniem czcionek w społecznościach akademickich i lingwistycznych oraz zapewnienie darmowych i otwartych ram, w jakich czcionki mogą być udostępnianie i poprawiane we współpracy z innymi osobami.

OFL pozwala na darmowe wykorzystywanie, badanie, modyfikowanie i redystrybucję licencjonowanych czcionek, o ile nie są one następnie sprzedawane. Czcionki, w tym prace na nich oparte, mogą być łączone w pakiety, osadzane, poddawane redystrybucji i/lub sprzedawane z jakimkolwiek oprogramowaniem, pod warunkiem że żadne zastrzeżone nazwy nie będą wykorzystywane przez oparte na nich prace. Jednakże czcionki ani prace na nich oparte nie mogą być wypuszczane w oparciu o licencję żadnego innego typu. Wymaganie, aby czcionki pozostały pod niniejszą licencją, nie dotyczy żadnych dokumentów utworzonych przy użyciu czcionek lub prac na nich opartych.

DEFINICJE „Oprogramowanie czcionek” dotyczy zbioru plików wypuszczonego przez właścicieli praw autorskich na mocy niniejszej licencji i wyraźnie w ten sposób oznaczonych. Może to obejmować pliki źródłowe, skrypty budowy i dokumentację.

„Zastrzeżona nazwa czcionki” oznacza wszelkie nazwy w ten sposób określone w oświadczeniach o prawach autorskich.

„Wersja oryginalna” dotyczy zbioru komponentów Oprogramowania czcionek rozpowszechnianego przez właścicieli praw autorskich.

„Wersja zmodyfikowania” dotyczy wszelkich prac pochodnych utworzonych przez dodanie, usunięcie lub zastąpienie — w całości lub w części — jakichkolwiek komponentów Wersji oryginalnej, przez zmianę formatów lub przez przeniesienie Oprogramowania czcionek do nowego środowiska.

„Autor” dotyczy wszelkich projektantów, inżynierów, programistów, pisarzy technicznych lub innych osób pracujących nad Oprogramowaniem czcionek.

ZEZWOLENIE I WARUNKI Niniejszym udziela się darmowego zezwolenia każdej osobie uzyskującej kopię Oprogramowania czcionek na korzystanie, badanie, kopiowanie, łączenie, osadzanie, modyfikowanie, redystrybucję i sprzedaż zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych kopii Oprogramowania czcionek pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

1) Ani Oprogramowanie czcionek, ani jego indywidualne komponenty w Wersji oryginalnej lub zmodyfikowanej nie mogą być sprzedawane samodzielnie.

2) Wersje oryginalne lub zmodyfikowane Oprogramowania czcionek mogą być łączone w pakiety, poddawane redystrybucji i/lub sprzedawane z jakimkolwiek oprogramowaniem, pod warunkiem że każda kopia zawiera powyższe powiadomienie o prawach autorskich i niniejszą licencję. Mogą być one dołączone jako samodzielne pliki tekstowe, nagłówki możliwe do odczytania przez ludzi lub jako odpowiednie pola metadanych zdatne do odczytu przez maszynę w plikach tekstowych lub binarnych, o ile pola takie mogą być łatwo zobaczone przez użytkownika.

3) Żadne Wersje zmodyfikowane Oprogramowania czcionek nie mogą wykorzystywać Zastrzeżonych nazw czcionek, o ile odpowiedni Właściciel prawa autorskiego nie udzielił na to wyraźnej pisemnej zgody. Ograniczenie to dotyczy jedynie głównych nazw czcionek przedstawianych użytkownikom.

4) Nazwy Właścicieli praw autorskich lub Autorów Oprogramowania czcionek nie będą wykorzystywane do promowania, popierania ani reklamowania żadnej Wersji zmodyfikowanej, z wyjątkiem uznawania wkładu Właścicieli praw autorskich i Autorów lub za ich wyraźnym pisemnym zezwoleniem.

5) Oprogramowanie czcionek, zmodyfikowane lub niezmodyfikowane w całości lub w części, musi być rozpowszechniane w całości na podstawie niniejszej licencji i nie może być rozpowszechniane pod żadną inną licencją. Wymaganie, aby czcionki pozostały pod niniejszą licencją, nie dotyczy żadnych dokumentów utworzonych przy użyciu Oprogramowania czcionek.

ROZWIĄZANIE: Niniejsza licencja traci ważność, jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony.

ZASTRZEŻENIE OPROGRAMOWANIE CZCIONEK JEST ZAPEWNIANE „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BEZ GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH, PATENTOWYCH, NIENARUSZANIA ZNAKÓW HANDLOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH PRAW. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, SZKÓD ANI INNYCH WIERZYTELNOŚCI, W TYM Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK OGÓLNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIA BĘDĄ OPARTE NA ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ CZY INNEJ, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA CZCIONEK LUB Z INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM CZCIONEK.

17. QT:

Niektóre funkcje niniejszego oprogramowania wykorzystują zestaw narzędzi QT Toolkit zgodnie z warunkami Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU v. 3 („LGPL”). Na każdej obsługiwanej platformie QT jest dynamicznie łączone z niezmodyfikowanymi bibliotekami Qt zapewnianymi przez Projekt Qt w prekompilowanym formacie binarnym.

Zestaw narzędzi Qt Toolkit objęty jest prawami autorskimi Copyright (C) 2018 The Qt Company Ltd. i innych współpracowników. Kontakt: https://www.qt.io/licensing/

Qt jest dostępne zgodnie z warunkami Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU wersja 3. SŁABSZA POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA GNU, wersja 3, 29 czerwca 2007 r. Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/> Każda osoba może kopiować i rozpowszechniać identyczne kopie niniejszego dokumentu licencji, ale zmiany niniejszego dokumentu nie są dozwolone. Niniejsza wersja Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU uwzględnia warunki wersji 3 Powszechnej licencji publicznej GNU uzupełnione przez dodatkowe zezwolenia wymienione poniżej.
0. Dodatkowe definicje.

Wyrażenie „niniejsza Licencja” wykorzystywane w niniejszym dokumencie oznacza wersję 3 Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU, a określenie „GNU GPL” oznacza wersję 3 Powszechnej licencji publicznej GNU. „Biblioteka” dotyczy prac podlegających niniejszej Licencji innych niż Aplikacja lub Prace połączone opisane poniżej. „Aplikacja” to każda praca wykorzystująca interfejs zapewniony przez Bibliotekę, która nie jest w inny sposób oparta na Bibliotece. Zdefiniowanie subklasy klasy zdefiniowanej przez Bibliotekę jest uważane za sposób wykorzystania interfejsu zapewnianego przez Bibliotekę. „Praca połączona” to praca utworzona przez połączenie lub powiązanie Aplikacji z Biblioteką. Konkretna wersja Biblioteki, przy której pomocy utworzono Pracę połączona, jest również nazywana „Wersją powiązaną”. „Minimalne odpowiadające źródło” dla Pracy połączonej oznacza Odpowiadające źródło dla Pracy połączonej z wyłączeniem kodu źródłowego dla części Pracy połączonej, który, rozpatrywany oddzielnie, oparty jest na Aplikacji, a nie na Wersji powiązanej. „Odpowiadający kod aplikacji” dla Pracy połączonej oznacza kod obiektu i/lub kod źródłowy dla Aplikacji, w tym wszelkie dane i programy użytkowe konieczne do odtworzenia Pracy połączonej z Aplikacji, ale z wyłączeniem Bibliotek systemowych Pracy połączonej.
1. Wyjątek od Punktu 3 GNU GPL.

Użytkownik może przenosić prace objęte postanowieniami punktów 3 i 4 niniejszej Licencji bez skrępowania postanowieniami punktu 3 GNU GPL.
2. Przenoszenie Wersji zmodyfikowanych.

Jeśli użytkownik zmodyfikuje kopię Biblioteki, a w jego modyfikacjach obiekt odnosi się do funkcji lub danych zapewnianych przez Aplikację, która korzysta z obiektu (w sposób inny niż jako argument przekazywany przy przywołaniu obiektu), użytkownik może przenieść kopię wersji zmodyfikowanej:
a) na mocy niniejszej Licencji, pod warunkiem że użytkownik podejmie działania w dobrej wierze mające na celu dopilnowanie, aby w przypadku, gdy Aplikacja nie zapewni funkcji lub danych, obiekt będzie nadał działał i wykonywał istotną część swojego przeznaczenia, lub

 1. b) na mocy GNU GPL, bez żadnych dodatkowych zezwoleń zawartych w niniejszej Licencji i dotyczących tej kopii.
  Kod obiektu zawierający materiał z Plików nagłówków Biblioteki.

Forma kodu obiektu aplikacji może zawierać materiał z pliku nagłówka będącego częścią Biblioteki. Użytkownik może przenieść taki kod obiektu na podstawie wybranych warunków, pod warunkiem że włączony materiał nie jest ograniczony do parametrów numerycznych, układów struktury danych i metod dostępu, czy do małych makr, funkcji i szablonów śródwierszowych (mających nie więcej niż dziesięć wersów) i że wykona następujące czynności:

 1. a) Przy każdej kopii kodu obiektu zamieści wyraźne powiadomienie, że wykorzystywana w nim jest Biblioteka i że Biblioteka i korzystanie z niej są opisane w niniejszej Licencji.
 2. b) Do kodu obiektu dołączy kopię GNU GPL oraz niniejszy dokument licencyjny.
  Prace połączone.

Użytkownik może przenosić Prace połączone na podstawie wybranych warunków w taki sposób, aby przy uwzględnieniu ich wszystkich nie ograniczać modyfikacji części Biblioteki zawartych w Pracy połączonej ani odtwarzania na potrzeby usuwania błędów takich modyfikacji, pod warunkiem że wykona również następujące czynności:

 1. a) Przy każdej kopii Pracy połączonej zamieści wyraźne powiadomienie, że wykorzystywana w nim jest Biblioteka i że Biblioteka i korzystanie z niej są opisane w niniejszej Licencji.
 2. b) Do Pracy połączonej dołączy kopię GNU GPL oraz niniejszy dokument licencyjny.
 3. c) W przypadku Pracy połączonej wyświetlającej powiadomienia o prawach autorskich podczas wykonywania dołączy do tych powiadomień powiadomienie o prawach autorskich do Biblioteki oraz odniesienie kierujące użytkownika do kopii GNU GPL oraz niniejszego dokumentu licencyjnego.
 4. d) wykona następującą czynność:
 • Przeniesie Minimalne odpowiadające Źródło na mocy postanowień niniejszej Licencji oraz Odpowiadający kod Aplikacji w formie pozwalającej i na zasadach zezwalających użytkownikowi na ponowne połączenie lub powiązanie Aplikacji ze zmodyfikowaną wersją Wersji powiązanej w celu stworzenia zmodyfikowanej Pracy połączonej w sposób określony w punkcie 6 GNU GPL na potrzeby przenoszenia Odpowiadającego źródł
 • Użyje mechanizmu udostępnianej biblioteki odpowiedniego do powiązania z Biblioteką.Odpowiedni mechanizm to mechanizm, który

(a) wykorzystuje przy czasie wykonywania kopię Biblioteki już obecną w systemie komputerowym użytkownika, oraz

(b) będzie właściwie działał ze zmodyfikowaną wersją Biblioteki, która będzie kompatybilna pod względem interfejsu z Wersją powiązaną

 1. e) Zapewni Informacje o instalacji, ale tylko jeśli w przeciwnym wypadku byłby zobowiązany do zapewnienia takich informacji na mocy punktu 6 GNU GPL, i jedynie w zakresie, w jakim takie informacje będą konieczne do instalacji i uruchomienia zmodyfikowanej wersji Pracy połączonej utworzonej przez ponowne połączenie lub powiązanie Aplikacji ze zmodyfikowaną wersją Wersji powią Jeśli użytkownik skorzysta z opcji 4d0, Informacje o instalacji muszą być dołączone do Minimalnego odpowiadającego Źródła i do Odpowiadającego kodu Aplikacji. Jeśli użytkownik skorzysta z opcji 4d1, musi on zapewnić Informacje o instalacji w sposób wskazany w punkcie 6 GNU GPL dla przekazywania Odpowiadającego Źródła.
 2. Biblioteki połączone.

Użytkownik może umieścić obiekty Biblioteki oparte na pracy na Bibliotece w ramach jednej biblioteki obok innych obiektów biblioteki, które nie są Aplikacjami i nie są objęte niniejszą Licencją, a następnie przenieść taką łączoną bibliotekę na podstawie wybranych przez siebie warunków, jeśli wykona obie poniższe czynności:

 1. a) Dołączy do łączonej biblioteki kopię takiej samej pracy opartej na Bibliotece, niepołączoną z żadnymi innymi obiektami biblioteki, przeniesioną na warunkach niniejszej Licencji.
 2. b) Zamieści w łączonej bibliotece wyraźne powiadomienie, że jej część jest pracą opartą na Bibliotece, i wyjaśni, gdzie znaleźć towarzyszącą niełączoną formę tej samej pracy.
  Poprawione wersje Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU.

Fundacja Free Software Foundation może niekiedy publikować poprawione i/lub nowe wersje Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU. Takie nowe wersje będą podobne w duchu do obecnej wersji, ale mogą różnić się szczegółami w celu odniesienia się do nowych problemów czy spraw. Każda wersja opatrzona jest wyróżniającym ją numerem wersji. Jeśli Biblioteka otrzymana przez użytkownika stanowi, że dotyczy jej Słabsza powszechna licencja publiczna GNU o określonym numerze „lub jakakolwiek późniejsza wersja”, użytkownik może przestrzegać postanowień albo tej opublikowanej wersji, albo dowolnej późniejszej wersji opublikowanej przez fundację Free Software Foundation. Jeśli otrzymana Biblioteka nie wskazuje konkretnego numeru wersji Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU, użytkownik może wybrać dowolną wersję Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU kiedykolwiek opublikowaną przez fundację Free Software Foundation. Jeśli otrzymana Biblioteka wskazuje, że pełnomocnik może zdecydować, czy zastosowanie będą miały późniejsze wersje Słabszej powszechnej licencji publicznej GNU, publiczne oświadczenie takiego pełnomocnika o akceptacji jakiejkolwiek wersji stanowi dla użytkownika trwałe upoważnienie do wybrania takiej wersji dla Biblioteki.

III. OBOWI Ą ZUJ Ą CE PRAWO

W przypadku powstania sporu w zwi ą zku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy strona skar żą ca musi wybra ć jako miejsce jurysdykcji miejsce prowadzenia działalno ś ci lub miejsce zamieszkania strony pozwanej. W przypadku niewa ż no ś ci warunku lub postanowienia niniejszej Umowy orzeczonej w drodze arbitra ż u lub przez wła ś ciwy s ą d niewa ż no ść taka ogranicza si ę wył ą cznie do konkretnego warunku lub postanowienia dotkni ę tego niewa ż no ś ci ą , a pozosta ł a cz ęść niniejszej Umowy pozostaje wi ążą ca, zgodnie ze swoimi warunkami.

Wszelkie postanowienia uznane za niewa ż ne zmienia si ę zgodnie z przepisami prawa.

Copyright © 1996-2021 Nero AG wraz z licencjodawcami. Wszelkie prawa zastrze ż one.

Nero, Burn-At-Once, DriveSpan, Nero BackItUp, Nero Blu-ray Player, Nero Burning ROM, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero CoverDesigner, Nero Digital, Nero Disc to Device, Nero DuplicateManager, Nero Essentials, Nero Express, Nero KWIK Media, NeroMAX, Nero MediaHome, Nero Music2GO, Nero Recode, Nero Simply Enjoy, Nero StartSmart, Nero SoundTrax, Nero TuneItUp, Nero Video, Nero WaveEditor, NeroVision, PhotoSnap, RescueAgent, SecurDisc, the SecurDisc Logo, SmartDetect, SmartStart, oraz Ultrabuffer są znakami towarowymi prawa powszechnego lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nero AG.

W Oprogramowaniu wykorzystano technologię Microsoft Windows Media. Copyright © 1999-2002. Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt zawiera elementy kodu przetwarzania obrazów należące do firmy Pegasus Software LLC, Tampa, FL.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

AVCHD, logo AVCHD oraz AVCHD Lite i logo AVCHD Lite są znakami towarowymi firmy Panasonic Corporation i Sony Corporation.

Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.

Yahoo! oraz Flickr są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Yahoo! Inc.

My Space jest znakiem towarowym firmy MySpace, Inc.

Google, Android oraz YouTube są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac oraz QuickTime są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Blu-ray Disc, Blu-ray, BDXL, AVCREC oraz odpowiednie logo są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

Logo DVD jest znakiem towarowym firmy Format/Logo Licensing Corp. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.

Bluetooth jest znakiem towarowym będącym własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.

Logo USB jest znakiem towarowym firmy Universal Serial Bus Implementers Corporation.

ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, logo Silverlight, Visual C++, przycisk startu Windows Vista oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FaceVACS i Cognitec są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cognitec Systems GmbH.

DivX i DivX Certified są zastrzeżonymi znakami towarowymi DivX, Inc.

DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym konsorcjum DVB Project.

NVIDIA, GeForce, ForceWare i CUDA są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi firmy NVIDIA.

Sony, Memory Stick, PlayStation i PSP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

HDV jest znakiem towarowym firm Sony Corporation i Victor Company of Japan, Limited (JVC).

3GPP jest znakiem towarowym instytutu European Telecommunications Standards Institute (ETSI – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych)

Adobe, Acrobat, Reader, Premiere, AIR i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.

AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI, Remote Wonder oraz TV Wonder są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa.

CompactFlash jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

UPnP jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation.

Ask i Ask.com są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IAC Search & Media.

IEEE jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Philips jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.

InstallShield jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Macrovision Corporation.

Unicode jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Unicode, Inc.

Check Point jest zastrzeżonym znakiem towarowym Check Point Software Technologies Ltd.

Labelflash jest znakiem towarowym firmy Yamaha Corporation

LightScribe jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 

Zastrzeżone przez jeden lub więcej patentów wymienionych pod adresem www.hevcadvance.com

HEVC jest zastrzeżonym znakiem towarowym HEVC ADVANCE LLC.

MP3 SURROUND, MP3PRO i ich logo są znakami firmowymi firmy Thomson S.A.

Produkt podlega patentom USA i innym zagranicznym patentom stanowiącym własność i licencjonowanym przez firmę AT&T Corp.

Inne nazwy produktów i marek mogą być znakami towarowymi ich właścicieli, co nie jest równoznaczne z powiązaniem, sponsorowaniem lub promowaniem przez ich właścicieli.

www.nero.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy prosimy o kontakt na adres: [email protected]

© 2021 Nero AG. Wszelkie prawa zastrze ż one.