Ogólne warunki sprzedazy

§ 1. Zakres stosowania

(1) Wszystkie towary i usługi firmy Nero AG podlegają poniższym Ogólnym Warunkom Sprzedaży firmy Nero AG. Warunki różne od określonych tutaj będą obowiązywać tylko wtedy, gdy zostaną jawnie zatwierdzone przez firmę Nero AG.
(2) Te Ogólne warunki sprzedaży dotyczą również przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostały one otwarcie uzgodnione z wyprzedzeniem.
(3) Ustnie sporządzone umowy dodatkowe muszą być dokumentowane na trwałych rejestratorach danych, na przykład za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany zasad, w tym klauzule potwierdzające, oraz ustalenia dotyczące czasów dostaw, wiążące lub bez zobowiązania, wymagają udokumentowanego potwierdzenia przez firmę Nero AG.
(4) „Użytkownik końcowy” w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży to osoba fizyczna, która składa zamówienie w firmie Nero AG w celach niezwiązanych z działalnością komercyjną ani dzialałnością wykonywaną osobiście. „Przedsiębiorca” w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży to osoba fizyczna lub prawna, albo osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadająca osobowość prawną, która nabywa towary od firmy Nero AG w celach komercyjnych.


§ 2. Oferty, zawarcie umowy, zobowiązania realizacji i dostarczania

(1) Oferty na tych stronach internetowych są niewiążące, o ile nie zostaną uznane za wiążące. Zamówienia są uznawane za wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez firmę Nero AG i zrealizowane poprzez dostarczenie towarów. Ustnie sporządzone umowy dodatkowe nie są wiążące bez pisemnego potwierdzenia.
(2) Umowa zawierana jest przez klienta wysyłającego zamówienie pocztą elektroniczną lub wypełniającego i potwierdzającego formularz internetowy oraz przez firmę Nero AG potwierdzającą i realizującą zamówienie.
(3) Aby uniknąć opóźnień i błędnych dostaw, wszystkie zamówienia muszą zawierać nazwę produktu, systemu operacyjnego i typ żądanego nośnika danych. O ile nie są jawnie żądane, informacje te nie są wymagane pod warunkiem, że nabywca wypełni prawidłowo cały formularz internetowy.
Jeśli zamówione towary będą niedostępne, firma Nero AG jest upoważniona do odstąpienia od umowy. Firma Nero AG natychmiast powiadomi klienta o takiej niedostępności i zwróci mu wszelkie pobrane od niego opłaty.


§ 3. Dostarczenie

(1) Wszelkie podawane terminy wysyłek lub dostaw są tylko szacunkowe i będą wiążące dla firmy Nero AG tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone pisemnie. Wywiązanie się z przewidywanego terminu dostawy zależy zawsze od punktualnego otrzymania produktów od poddostawców. Jeśli jeden z poddostawców nie może dostarczyć towarów z powodów, na które firma Nero AG nie ma wpływu, lub jeśli dostawa opóźnia się albo jest utrudniona z powodu sił wyższych lub wydarzeń, za które firma Nero AG nie może odpowiadać, firmie Nero AG przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku klient nie ma prawa do odszkodowania. Wydarzenia takie obejmują: pożar, powódź, spory pracownicze, problemy operacyjne, strajk, zmiany licencji i prawa przez władze, które to sytuacje nie są częścią normalnego ryzyka operacyjnego. Klient zostanie powiadomiony natychmiast o takiej niemożności wywiązania się z umowy.
(2) Możliwe są dostawy częściowe, chyba że klient z nich zrezygnuje lub uzna je za nie do zaakceptowania. W przypadku dostaw częściowych firma Nero AG będzie naliczać koszty pakowania i wysyłki tylko raz.


§ 4. Dostawa/przekazanie ryzyka/nieprzyjęcie towaru

(1) Towary są dostarczane z magazynu firmy Nero AG w Karlsruhe na terenie Niemiec.
(2) Z chwilą opuszczenia przez towar magazynu lub biura firmy Nero AG ryzyko zaginięcia i uszkodzenia przechodzi w każdym przypadku na klienta. To samo dotyczy dostaw na koszt dostawcy.
(3) Jeśli klient nie przyjmie sprzedanych mu towarów, firmie Nero AG przysługuje prawo albo domagania się przyjęcia towaru, albo zapłacenia 10% ceny zakupu jako zryczałtowanej rekompensaty (do wyboru przez klienta), chyba że klient wykaże uszkodzenia lub niższą wartość towarów. W przypadku nadzwyczajnie wysokich szkód, firma Nero AG zastrzega sobie prawo do dochodzenia swych praw. Jeśli klient nie przyjmuje dostarczonych towarów lub odwleka ich odebranie, firma Nero AG będzie przechowywać towary dla klienta na jego ryzyko na swoim terenie, w magazynie firmy przewozowej albo w magazynie publicznym. Podczas przechowywania spowodowanego nieprzyjęciem lub odwlekaniem odbioru klient bedzie placił firmie Nero AG natychmiastową zryczałtowaną kwotę 20 Euro tygodniowo za składowanie. Opłata ta może zostać obniżona jeśli klient wykaże, że nie przysporzył żadnych kosztów ani strat. W przypadku nadzwyczajnie wysokich kosztów składowania, firma Nero AG zastrzega sobie prawo do dochodzenia swych roszczeń.


§ 5. Ceny i warunki zapłaty

(1) W chwili zamawiania obowiązują ceny podawane w witrynach internetowych. Nie udziela się rabatów.
(2) Ceny dla Użytkowników końcowych należy rozumieć jako ceny loco siedziba firmy Nero AG, bez uwzględnienia kosztów opakowania i przesyłki. Wszystkie ceny podane są w Euro i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku sprzedaży krajowej ceny zawierają podatek VAT.
Użytkownicy końcowi będą obciążani dodatkowymi kosztami opakowania i przesyłki.
(3) Firma Nero AG nie jest zobowiązana do przyjmowania płatności czekami ani wekslami. Taka płatność, jeśli zostanie przyjęta, będzie podlegać rozliczeniu. Opłaty za podjęcie pieniędzy, realizację czeków i weksli ponosi klient. Firma Nero AG nie gwarantuje punktualnego przedstawienia, powiadomienia o oprocentowaniu ani o zwróceniu weksla w przypadku niehonorowania go.
(4) Firma Nero AG dostarcza towary zapłacone z góry, płatne przy odbiorze lub przy użyciu karty kredytowej. W przypadku dostaw do dużych firm i władz publicznych faktury będą wystawiane po wcześniejszym uzgodnieniu. Płatność z góry lub rozliczenie kartą kredytową będą odpowiednio uznane w chwili wystawienia faktury. Dostawy zagraniczne podlegają zapłacie za pomocą kart kredytowych.
(5) Do wszystkich faktur niezapłaconych w terminie firma Nero AG będzie doliczać odsetki w wysokości 5% ponad obowiazującą stopę procentową Niemieckiego Banku Federalnego. Zastrzega się prawo dochodzenia dalszych roszczeń spowodowanych opóźnieniami. W przypadku zaległych spłat wszystkie wierzytelności klienta w firmie Nero AG będą natychmiastowo wymagalne. To samo dotyczy przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej klienta i zawieszenia przez niego płatności. Niezapłacone należności będą bez powiadomienia obciążane odsetkami.
(6) Jeśli firma Nero AG zażąda odszkodowania z powodu naruszenia umowy zakupu, zostanie naliczona zryczałtowana rekompensata wynosząca 15% uzgodnionej ceny, o ile nie okaże się, że szkoda była znacznie mniejsza. Zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń odpowiadających rzeczywistej szkodzie w wyższej kwocie.


§ 6. Zastrzeżenie praw właścicielskich.

(1) Wszystkie dostawy i usługi podlegają zastrzeżeniu wszelkich praw właścicielskich. Firma Nero AG pozostaje właścicielem wszystkich dostarczonych towarów do czasu otrzymania pełnej zapłaty ceny zakupu lub uznania wszystkich czeków i weksli oraz rozliczenia wszystkich pozostałych zadań wynikających z umowy zawartej między Nero AG a klientem.
(2) Klientowi przysługuje prawo odsprzedania towarów pod warunkiem zachowania zgodności z regułami transakcji stosowanymi w zwyczajnej działalności gospodarczej. Klient nie może pozbywać się towarów za pośrednictwem cesji ani zastawu. Firma Nero AG musi być natychmiast powiadamiana o każdej dyspozycji stron trzecich, zwłaszcza związanej z planowanym zastawem lub cesją, a wszystkie dokumenty wymagane do interwencji muszą być składane bezzwłocznie.
(3) Egzekwowanie praw właścicielskich i ubieganie się o rekompensatę nie traktuje się jako odstąpienie od umowy.
(4) Klient przyznaje niniejszym firmie Nero AG wszystkie wierzytelności wynikąjące z odsprzedania towarów. Klient może odebrać te wierzytelności w przypadku unieważnienia ich przez firmę Nero AG. Na żądanie firmy Nero AG klient musi ujawnić scedowane wierzytelności i ich dłużników. Firma Nero AG może przekazać zawiadomienie o cesji do dłużników klienta.
(5) Towary należące do firmy Nero AG mogą być przetwarzane przez klienta w imieniu firmy Nero AG. Prawa własnościowe do tych towarów będą adekwatne do ceny rynkowej przetworzonych towarów obowiązującej w czasie przetwarzania. Po zintegrowaniu zastrzeżonych towarów z innymi materiałami firma Nero AG stanie się współwłaścicielem nowego produktu w proporcjach odpowiadających stosunkowi wartości pierwotnych towarów do wartości pozostałych materiałów w chwili przetwarzania. Dostawa będzie zastąpiona przez bezpłatne przejęcie nowego produktu w posiadanie przez klienta w imieniu firmy Nero AG.
(6) W przypadku opóźnienia lub niespodziewanego niewywiązania się z płatności przez klienta firmie Nero AG przysługuje prawo odebrania wszystkich stosownych towarów, które wciąż znajdują się w dyspozycji klienta. Klient musi udzielić wstępu na swój teren upoważnionym pracownikom lub agentom firmy Nero AG podczas godzin pracy bez uprzedzenia.
(7) Zastrzeżenie praw właścicielskich zostanie odwołane, jeśli zabezpieczone kwoty przekroczą zaległe długi o ponad 20 %.
(8) Jeśli strony trzecie będą dochodzić swych praw do towarów podlegających zastrzeżeniu, na przykład w przypadku zastawu, klient musi zaznaczyć, że ich właścicielem jest firma Nero AG i bezzwłocznie ją powiadomić. Koszty, które mogą wynikąć z interwencji firmy Nero AG, będą obciążać klienta.
(9) Firma Nero AG ma prawo według własnego uznania zaliczać otrzymane wpłaty na poczet starszych wierzytelności przeterminowanych. Otrzymane wpłaty mogą być używane do pokrycia w pierwszym rzędzie kosztów działań prawnych, w szczególności postępowań przywoławczych, w drugiej kolejności odsetek i na końcu dopiero głównego długu.


§ 7. Prawo do rekompensaty

(1) Zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym firma Nero AG udziela Użytkownikowi końcowemu prawa do zwrotu towaru przy transakcji sprzedaży wysyłkowej. Zwrot i odbiór towarów musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Wyznaczony czas dwóch tygodni rozpoczyna się z chwilą zadeklarowanego dokonania transakcji, ale nie przed otrzymaniem towarów.
(2) Prawo do zwrotu nie dotyczy oprogramowania, jeśli dostarczony nośnik został przez Użytkownika końcowego rozpakowany. Za rozpakowanie nośnika uznaje się zerwanie foliowego opakowania towaru. Ponadto prawa do zwrotu nie stosuje się w przypadku sprzedaży numerów seryjnych wymaganych do odblokowania wersji demonstracyjnych oprogramowania lub do zmiany wersji OEM w pełną wersję detaliczną ani sprzedaży aktualizacji i dodatków.
(3) Towary muszą pozostać w nienaruszonym stanie (kompletne i bez uszkodzeń, zaopatrzone w towarzyszące im podreczniki itd.). Jeśli Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za uszkodzenie, utratę lub inne defekty, musi zrekompensowac firmie Nero AG obniżoną lub pełną wartość towarów.
(4) Roszczenia dotyczace zwrotu i zwroty dostarczonych towarów należy kierować na adres:
Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137 Karlsruhe, Germany.
(5) Prawo do zwrotu nie dotyczy przedsiebiorców. Zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym nie obowiązuje tu prawo do odstąpienia od umowy.


§ 8. Zakaz kompensacji i prawo do wstrzymania płatności

(1) Klient nie jest uprawniony do kompensacji swoich roszczeń przy pomocy należności, chyba że roszczenie takie zostanie poparte ustaleniami prawnymi.
(2) Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu reklamacji jakości, chyba ze reklamacje te są bezsporne lub poparte ustaleniami prawnymi.


§ 9. Produkt oprogramowania

(1) Produkt oprogramowania nabyty przez klienta zawiera nośnik danych (dysk CD-ROM, dyskietkę, wiadomość e-mail itd.), odpowiednią dokumentację, jeśli jest dostępna oraz licencję na używanie produktu.
(2) Wraz z pierwszym użyciem pakietu oprogramowania klient akceptuje warunki licencji. Produkt oprogramowania pozostaje własnością intelektualną licencjodawcy. Cała dokumentacja, wszystkie nazwy marek i znaki logo występujące w sklepie internetowym lub na stronach internetowych są własnością firmy Nero AG. Podczas używania dostarczonych produktów należy przestrzegać praw własności stron trzecich. Otwarcie zapieczętowanego opakowania dysku oznacza potwierdzenie określonych przez producenta warunków dołączonej licencji. Niedozwolone są późniejsze zwroty ani wymiana produktu na inny.
(3) Klient musi się zabezpieczyć przed utratą danych. Ponieważ instalowanie i aktualizowanie oprogramowania stwarza ryzyko utraty danych, klient musi poczynić wszelkie możliwe starania, aby zabezpieczyć swoje dane.


§ 10. Prawa ochronne

Kupując oprogramowanie, klient nabywa pojedyncze prawo do używania go. Możliwość przenoszenia tego prawa oraz sporządzania kopii bezpieczeństwa reguluje Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego, której kopia jest zazwyczaj dołączana do produktu. Kopiowanie jest na ogół zabronione, o ile nie zostanie jawnie zezwolone w indywidualnych przypadkach. Dodatkowo klient musi przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej do towarów, a w przypadku odsprzedaży musi przenieść ograniczenia prawa użytkowania na swoich klientów. Korzystanie z sieci wewnętrznej jest dozwolone tylko w przypadku licencji, która zostanie wyraźnie rozszerzona o taką możliwość.


§ 11. Gwarancja/wyłączenie odpowiedzialności

(1) W przypadku reklamacji jakości gwarancja jest ograniczona do wymiany dostarczonych towarów lub naprawy (decyzja należy do firmy Nero AG). Nero AG zrzeka sie jakichkolwiek jawnych i domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu i przydatności handlowej. Wydanie nowej wersji oprogramowania przez firmę Nero AG nie oznacza wadliwości wcześniej sprzedawanego oprogramowania.
(2) Jeśli naprawa lub wymiana towarów nie powiodą się w ciągu określonego okresu czasu, klient może albo zażądać obniżenia ceny zakupu, albo odstąpić od umowy. Ten określony czas nie będzie krótszy niż cztery tygodnie. Naprawy i wymiany towarów będą uznane za nieudane, jeśli nie powiodą się trzy kolejne próby uzyskania reklamacji jakości.
(3) Powiadomienie o widocznych defektach lub oczywistych uszkodzeniach musi być przekazane pisemnie do firmy Nero AG w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania towarów w miejscu docelowym, jednak w każdym przypadku przed przetworzeniem lub zainstalowaniem towarów.
Jeśli w ciągu określonego czasu od otrzymania dostawy nie zostanie wniesiona żadna reklamacja jakości, towary uznaje się za zaakceptowane przez klienta i żadne reklamacje nie będą akceptowane. Aby przedstawić na czas powiadomienie, wystarczy je terminowo wysłać; ciężar dowodu leży po stronie klienta. Przedsiębiorcy muszą sprawdzać jakość i kompletność towarów zaraz po ich otrzymaniu, a o wykrytych defektach muszą powiadamiać firmę Nero AG bezzwłocznie. Dostarczone towary uważa się za przyjęte, jeśli przedsiębiorca nie zbada otrzymanych towarów i nie powiadomi firmy Nero AG o ewentualnych defektach w ciągu wyznaczonego czasu, chyba że w czasie badania defekt był ukryty. Powiadomienie o defekcie wykrytym później również należy przekazywać bezzwłocznie do firmy Nero AG. W przeciwnym razie wadliwe towary zostaną uznane za przyjęte. Powiadomienie o reklamacji jakości musi mieć formę pisemną, a wady muszą być opisane szczegółowo. Ponadto obowiązuje odpowiednio §§ 377 f. z HGB (Niemieckiego Kodeksu Handlowego).
(4) Jeśli reklamacja jakości nie zostanie uznana i okaże się, że artykuł nie ma wad, firmie Nero AG będzie przysługiwało prawo obciążenia klienta kosztem 15 Euro za (każdy) artykuł. Klient będzie miał prawo dowodzić, że odpowiednie koszty są niższe, podczas gdy firma Nero AG może dostarczać dowody, że są wyższe.
(5) Gwarancja nie obejmuje defektów, jeśli towary są nieprawidłowo używane, modyfikowane lub nadmiernie eksploatowane. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli klient lub strona trzecia nieprawidłowo zainstaluje towary lub będzie je samodzielnie konserwować, naprawiać, modyfikować bądź eksponować w środowisku roboczym niezgodnie z wymaganiami instalacji.
(6) Roszczenia klienta w sprawie rekompensaty z tytułu niewywiązania się z umowy, wadliwego zawarcia umowy, naruszenia uzgodnionych zobowiazań dodatkowych, powstania szkód wtórnych wynikających z wad lub nieuprawnionych działań, a także z mocy innych podstaw prawnych są wykluczone, chyba że firma Nero AG jest odpowiedzialna za niezapewnienie gwarantowanych świadczeń przez zamierzone działanie lub zaniedbanie. To wyłączenie nie dotyczy roszczeń na podstawie niemieckiego prawa o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).
(7) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru. W przypadku zakupów dóbr konsumpcyjnych przez Użytkownika Końcowego okres gwarancji jest wydłużony do 24 miesięcy.


§ 12. Ochrona i poufność danych

Wszystkie uzyskane dane osobowe będą traktowane jako poufne. Dane wymagane w transakcjach handlowych będą przechowywane i przesyłane tylko do firm zrzeszonych i poddostawców w celu przetwarzania zamówień. Firma Nero AG odsyła klientów do Zasad Zachowania Poufności Informacji opublikowanych w naszej witrynie internetowej.


§ 13. Komunikacja

(1) Jeśli partnerzy umowy komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, uznają nieograniczoną skuteczność deklaracji intencji przekazywanych tym środkiem komunikacji zgodnie z poniższymi zasadami.
(2) W poczcie elektronicznej nie można zatajać ani pomijać zwykłych wypowiedzi przez ich anonimowość. Oznacza to, że wypowiedzi muszą zawierać adresy pocztowe i adresy e-mail nadawców, daty i godziny wysłania oraz — po stronie nadawców — powtórzenie nazwisk nadawców. Wiadomość e-mail otrzymana zgodnie z tymi regułami będzie uznana za wysłaną przez drugą stronę, o ile nie zostanie dostarczony dowód świadczący, że jest inaczej.
(3) Wszystkie wiadomości muszą być pisane w języku angielskim.


§ 14. Reguły dotyczące embarga

Klient jest świadomy, że produkty dostarczane przez firmę Nero AG podlegają częściowo zakazom eksportu i zgadza się stosować do przedstawionych przez nią ograniczeń.


§ 15. Cesja roszczeń

Klient nie może cedować ani przenosić praw lub obowiązków wynikających z tej umowy.


§ 16. Spory

Niniejsze warunki stanowią całkowitą umowę między firmą Nero AG i jej klientami. Jeżeli jakaś część lub klauzula niniejszych warunków sprzedaży albo zastosowanie jej do jakiejś osoby bądź sytuacji okażą się nieprawomocne, nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na prawomocność i ważność wszystkich pozostałych części, postanowień, klauzul i zastosowań warunków. W tym celu warunki będą traktowane jako odłączalne. Tytuły rozdziałów w tych warunkach są wprowadzane jedynie dla wygody i nie pociagają za sobą żadnych skutków prawnych ani umownych.


§ 17. Demicyl handlowy i prawny

Domicylem handlowym dla powództwa stron umowy jest zarejestrowana siedziba firmy Nero AG, Karlsruhe, Niemcy. Właściwość sądu uzgadnia się na sąd właściwej jurysdykcji powództwa, jeśli klient jest przedsiebiorcą, osobą prawną lub instytucją specjalną według prawa publicznego albo jeśli nie ma ogólnej właściwości terytorialnej w Republice Federalnej Niemiec. Strony umowy ustalają, że wszystkie zależności prawne tej umowy teraz i po realizacji umowy będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem niemieckim, z wyłączeniem prawa handlowego Unii Europejskiej.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży prosimy o kontakt .