Eindgebruikersovereenkomst

Het doel van deze overeenkomst omvat de softwareproducten van Nero, elk bestaande uit een selectie van componenten die verschillen afhankelijk van het product, evenals onafhankelijke toepassingen, invoegtoepassingen functieverbeteringen en programma's in de volgende lijst:

DriveSpan, Live Guide, Nero 360 VR, Nero AirBurn, Nero BackItUp, Nero Burning ROM, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero CoverDesigner, Nero Digital, Nero Disc to Device, Nero DuplicateManager ("Software"), Nero Essentials, Nero Express, Nero KnowHow, Nero KnowHow Plus, Nero LifeThemes PRO, Nero MediaBrowser, Nero MediaHome, Nero MediaHome Burning, Nero MediaHome Faces, Nero MediaHome HD Burn, Nero MediaHome Play to TV, Nero MediaHome Playback, Nero MediaHome Player, Nero MediaHome Standard, Nero MediaHome Streaming, Nero MediaHome Sync, Nero MediaHome Unlimited, Nero Receiver, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SoundTrax, Nero Start, Nero Story, Nero Themes, Nero TuneItUp, Nero Video, Nero WaveEditor, NeroVision, SecurDisc, SecurDisc Viewer, Sorted View, My Sorted View, Nero USBxCOPY, Nero Face Beautifier, Nero PhotoSnap & Effects en WiFi+Transfer.

Licentieverlener: Nero AG ("Nero")

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE "EINDGEBRUIKER", EN NERO AG, RUEPPURRER STR. 1A, 76137 KARLSRUHE, DUITSLAND

AFSLUITEN VAN HET CONTRACT

 

DEZE OVEREENKOMST IS INGEGAAN

DOOR HET OPENEN VAN DE VERZEGELDE VERPAKKING VAN DE NERO-SOFTWARE OP DE 'DATUM VAN INGANG' STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE EN ALLE MEEGELEVERDE ONDERDELEN (INCLUSIEF BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL DAT NADERE UITLEG GEEFT ('DOCUMENTATIE') EN MAPPEN OF ANDERE HOUDERS) ONMIDDELLIJK RETOURNEREN NAAR HET ADRES WAAR U DEZE HEBT GEKOCHT. U KRIJGT HET BEDRAG DAN VOLLEDIG TERUGBETAALD.

OF

DOOR DE GEDOWNLOADE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST WANNEER U TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' KLIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ANNULEREN OF ZO SNEL MOGELIJK ONGEDAAN MAKEN EN DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN (INCLUSIEF DOCUMENTATIE OF HANDLEIDINGEN) VERWIJDEREN. ALS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EEN AANBIEDING VAN NERO BETREFFEN, IS UW ACCEPTATIE UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN DAARVAN OF WAARNAAR DAARIN WORDT VERWEZEN.

Bij wie u de hierboven beschreven Software hebt verkregen, bepaalt welke voorwaarden van uw licentieovereenkomst ('Overeenkomst') van toepassing zijn:

(a) Gekocht bij een OEM-partner van Nero; of

(b) Gekocht bij Nero of een distributeur van Nero; of

(c) Een gratis of demoversie van Software gedownload.

(d) Deelname aan een bètaprogramma van Nero

wat kan worden onderscheiden als volgt:

Als op de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen, het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit op de schijf zelf staat), hebt u een kopie van de Software van een OEM-partner van Nero gekocht.

Dit is ook van toepassing als u Software hebt gedownload die alleen mag worden geïnstalleerd als u een hardwareapparaat op uw pc moet aansluiten.

Als de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen alleen het Nero-label bevat en indien hierop niet het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit niet op de cd zelf staat), hebt u een kopie van de Software van Nero of van een distributeur van Nero gekocht.

Als de schijf met de software of de software zelf is voorzien van het label 'TRIAL' (proef), 'DEMO', 'FREE' (gratis), 'FREEMIUM', 'LITE' of vergelijkbare terminologie en gratis is gedownload vanaf de officiële website van Nero (www.nero.com), heeft u een gratis of proefversie van de Software verkregen.

Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'BETA', 'PRE-RELEASE' of een soortgelijke naam heeft, hebt u de Software verkregen door deelname aan een bètaprogramma van Nero.

BEPAALDE VOORWAARDEN KUNNEN OOK VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN

(e) HET GEBIED WAAR U NORMAAL VERBLIJFT EN DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT

(f) Als de Software werd verworven via een aanbieding met de titel 'Familie', 'Familiepakket' of een soortgelijke naam

HET IS OOK MOGELIJK DAT U DIRECT MET NERO EEN ANDERE OVEREENKOMST HEBT AFGESLOTEN DIE DEZE OVEREENKOMST GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG AANVULT OF VERVANGT.

ONGEACHT HET VOORGAANDE KUNNEN ER AANVULLENDE VOORWAARDEN GELDEN VOOR TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN BEPAALDE FUNCTIES EN/OF DIENSTEN GELEVERD DOOR OF TOEGANKELIJK VIA DE SOFTWARE, WAARMEE APART MOET WORDEN INGESTEMD.

A.LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN EEN OEM-PARTNER

I. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT

Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd ('OEM-licentie') gedurende de looptijd van deze licentie ('Licentietermijn'), mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen, mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf, een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. Een kopie die op een netwerkserver is geplaatst uitsluitend met het doel de kopie op andere computers te installeren, wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. Er mogen niet meer gebruikers toegang tot de Software hebben dan het verkregen aantal relevante licenties.

DE OEM-LICENTIE DIE HIERBIJ WORDT VERLEEND, IS ALLEEN GELDIG INDIEN DEZE SAMEN MET DE CD-/DVD-OPNAMEHARDWARE IS GEKOCHT.

II. COPYRIGHT

De Software is eigendom van Nero of zijn licentiegevers en wordt beschermd door copyrightwetten, internationale verdragsbepalingen en andere nationale wetten. U stemt ermee in geen recht of aanspraak op en geen belang in de Software te hebben, behalve zoals uiteengezet in subparagraaf I. Als de Software niet is voorzien van een kopieerbeveiliging, kunt u

(a) uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden één kopie van de Software maken, of

(b) de Software overzetten naar een enkele harde schijf, mits u het origineel uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden bewaart.

Producthandboeken en geschreven materiaal die met de Software worden geleverd, mogen niet worden gekopieerd.

III. OVERIGE RESTRICTIES

U mag de Software niet verhuren of leasen, maar u mag uw rechten volgens deze Overeenkomst wel permanent overdragen, op voorwaarde dat:

(a) u alle kopieën van de Software overdraagt, evenals alle geschreven materiaal;

(b) de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst; en

(c) u alle kopieën van de Software van uw computer verwijdert en afziet van verder gebruik van de Software in de toekomst.

Elke overdracht dient de meest recente update en alle vorige versies te omvatten. U mag de Software niet kopiëren, behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet. U mag de Software niet demonteren, decompileren of reverse engineering toepassen op de Software, tenzij dit recht u specifiek is verleend door de toepasselijke wetgeving om alleen te decompileren om de Software samen met andere Software te kunnen gebruiken. U mag de Software niet publiceren of op een andere manier beschikbaar stellen via internet. Indien u de Software niet in de originele verpakking hebt gekocht en indien u volgens deze subparagraaf geen ontvanger van de overdracht bent, beschikt u niet over de licentie om de Software te gebruiken.

Updates en upgrades: u zult de kans hebben de Software te onderhouden door middel van updates en upgrades. Een "Update" is een nieuwe release van bestaande Software en wordt door Nero gratis aan u verstrekt. Een "Upgrade" is een belangrijke functionele uitbreiding van de Software en kan via de website van Nero (www.nero.com) worden aangeschaft. Als u besluit om een Update te installeren, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op deze update. Als u besluit om een Upgrade aan te schaffen, krijgt u het recht om ofwel de oorspronkelijk aangeschafte versie van de software, ofwel de upgrade te installeren en te gebruiken, niet beide, en dit in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, deze Overeenkomst staat u toe tegelijkertijd één versie van de Software te installeren en te gebruiken (óf de oorspronkelijk aangeschafte versie óf de upgrade). U stemt ermee in dat u de versie die u niet hebt geïnstalleerd, niet gebruikt of overdraagt en derden geen toestemming verleent om deze te gebruiken.

IV. GARANTIES

DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET, VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEBT MOGELIJK AANVULLENDE WETTELIJKE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET HAAR BEDOELING IS UW RECHT OP GARANTIE TE BEPERKEN VOOR ZOVER DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. RAADPLEEG PARAGRAAF E. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.

NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE OEM-LICENTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De partij van wie u het product hebt gekocht waarmee deze Software wordt geleverd, kan tegenover u garantie- en/of ondersteuningsverplichtingen hebben.

V. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST.

U HEBT MOGELIJK AANVULLENDE WETTELIJKE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET HAAR BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN VOOR ZOVER DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. RAADPLEEG PARAGRAAF E. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.

Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken, zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen, vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. OEM-partners van Nero zijn aansprakelijk voor die schade betreffende software die bij de OEM is aangeschaft.

VI. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHTEN

Alle eigendomsrechten voor de geleverde Software zijn voorbehouden aan Nero tenzij alle claims tegen de Eindgebruiker zijn afbetaald of de cheque is geïncasseerd. Als het voorbehoud van eigendomsrechten wordt uitgeoefend door Nero, heeft de Eindgebruiker niet langer toestemming om de Software te gebruiken. Alle kopieën van Nero Software moeten volledig en onherroepelijk worden verwijderd door de Eindgebruiker.

VII. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN DE LICENTIETERMIJN

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, de respectievelijke documentatie of op het moment van aanschaf (bijv. aanschaf van een abonnementslicentie van de software voor beperkte tijd), wordt de overeenkomst afgesloten voor een onbepaalde termijn en is de licentieperiode oneindig. De licentieperiode van verschillende softwaregedeelten kan variëren. Na verloop van de licentieperiode of beëindiging van de overeenkomst kunnen gedeelten van of alle software zonder voorafgaande melding ontoegankelijk worden voor de eindgebruiker.

Door schending van de bepalingen met betrekking tot copyright en andere restricties op basis van paragraaf II. en III. heeft de Eindgebruiker niet langer het recht om Nero-software en de meegeleverde onderdelen te gebruiken. In dit geval is de Eindgebruiker verplicht de originele schijven en alle kopieën van gegevensdragers te retourneren en alle gegevens van de computer van de Eindgebruiker volledig en onherroepelijk te verwijderen, voor zover deze door middel van Nero Software tot stand zijn gekomen. Naleving van deze overeenkomst is een voorwaarde voor het legale gebruik van de Software en de meegeleverde onderdelen. In geval van schending door de Eindgebruiker van welke verplichting ook die in deze overeenkomst is vastgelegd, heeft Nero het recht deze overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen.

VIII. VOORZORGSMAATREGELEN

De Eindgebruiker dient de Software op een veilige plaats te bewaren en zijn gezinsleden op de na te komen verplichtingen in deze overeenkomst te wijzen. De Eindgebruiker dient alle relevante wettelijke bepalingen op te volgen, met name de wetten op intellectueel eigendom en copyright.

IX. DISCLAIMER

DE SOFTWARE IS BEDOELD OM U TE HELPEN MATERIAAL TE REPRODUCEREN WAARVAN U HET COPYRIGHT BEZIT OF WAARVOOR U VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. INDIEN U NIET HET COPYRIGHT BEZIT OF VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT GEEN TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN, SCHENDT U MOGELIJK DE COPYRIGHTWET EN KUNT U WORDEN ONDERWORPEN AAN HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN. WANNEER U NIET ZEKER WEET WAT UW RECHTEN ZIJN, DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW JURIDISCH ADVISEUR. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HET WETTIGE EN VERANTWOORDELIJKE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

X. U.S. DOOR DE OVERHEID VAN DE VS BEPERKTE RECHTEN

Elk gebruik van de Nero-software door de overheid van de VS wordt bepaald door het feit dat de overheid ermee instemt dat de Software onderworpen is aan de Beperkte rechten, zoals vermeld in de voorwaarden die zijn uiteengezet in onderdeel (c)(1)(ii) van Clausule 252.227-7013 van de Defense Federal Acquisition Regulations Supplement, of de soortgelijke aankoopvoorschriften van andere toepasselijke organisaties van de Amerikaanse overheidsinstanties. Producent is Nero AG, Rueppurrer Str. 1a, 76137 Karlsruhe, Duitsland.

XI. WEBZOEKFUNCTIE

Nero heeft in een aantal softwaretoepassingen van Nero een functie geïntegreerd waarmee u via de Software een zoekopdracht kunt invoeren die u zoekresultaten uit verscheidene bronnen oplevert, waaronder internet (de 'Webzoekfunctie'). Nero en zijn dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat deze Webzoekfunctie altijd naar behoren werkt. Nero behoudt het recht om de functionaliteit van deze functie te wijzigen of om de ondersteuning of opname van deze functie in de Software te staken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U erkent en stemt ermee in dat Nero en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn voor vertragingen, problemen of uitval met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van de Webzoekfunctie. Meer informatie over de Webzoekfunctie is te vinden op www.nero.com.

XII. HOSTINGDIENSTEN

Nero heeft in enkele Nero-softwaretoepassingen functionaliteit geïntegreerd waarmee video's, foto's en muziek kunnen worden geüpload, gedownload en weergegeven via zogenaamde 'hostingdiensten' (bijvoorbeeld My Nero, Facebook, YouTube, My Space, Flickr of ccMixter). Nero, haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen, fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie.

XIII. ONLINE BACK-UPFUNCTIE

Sommige gedeelten van de Software bevatten een online back-upfunctie die wordt gehost en onderhouden door een externe partij; voor deze functie gelden aanvullende voorwaarden waarmee de gebruiker apart dient in te stemmen. Nero, haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen, fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik hiervan.

XIV. GRACENOTE ® -MUZIEKHERKENNINGSSERVICE

Bij sommige Nero-softwaretoepassingen is de Gracenote®-muziekherkenningsservice bijgevoegd als demoversie, bij andere als volledige versie. De complete Gracenote®-muziekherkenningsservice kan worden verkregen door de aanschaf van de Gracenote-invoegtoepassing. Nero, haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen, fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie.

XV. ACTIVEREN

Voor sommige toepassingen binnen Nero zijn specifieke technologieën van derden vereist, waarvan er enkele in deze uitgave in de vorm van beperkte versies (demo) beschikbaar zijn. De online activering is beschikbaar om onbeperkte toegang tot deze technologieën te verkrijgen. Dit zal bijdragen tot de volledige functionaliteit van de Software. Voor deze activering is een internetverbinding of een faxapparaat vereist.

Nero verzendt en verwerkt uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de activering van de technologieën.

De Software zal geen dergelijke gegevens verzenden zonder uw voorafgaande toestemming.

Behalve het internetprotocoladres dat in sommige rechtsgebieden kan worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie, wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie geleverd aan Nero.

U hoeft uw naam of andere persoonlijke gegevens niet op te geven tijdens het activeringsproces.

Voor meer informatie raadpleegt u onze privacyverklaring, die beschikbaar is via https://www.nero.com/privacy

B. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN NERO OF EEN DISTRIBUTEUR VAN NERO

De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Software die is gekocht van Nero of een Nero-distributeur zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven, behalve dat subparagraaf I (Licentieverlening) en subparagraaf IV (Garanties) als volgt luiden:

I. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT

Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd gedurende de looptijd van deze licentie ('Licentietermijn'), mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen, mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf, een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. Een kopie die op een netwerkserver is geplaatst uitsluitend met het doel de kopie op andere computers te installeren, wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. Er mogen niet meer gebruikers toegang tot de Software hebben dan het verkregen aantal relevante licenties.

II. GARANTIES

DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET, VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEBT MOGELIJK AANVULLENDE WETTELIJKE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET HAAR BEDOELING IS UW RECHT OP GARANTIE TE BEPERKEN VOOR ZOVER DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. RAADPLEEG PARAGRAAF E. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.

Nero garandeert dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum in wezen werkt zoals beschreven in de bijgeleverde documentatie. Alle impliciete garanties op de Software zijn beperkt tot 90 dagen of de kortste periode die is toegelaten door de toepasselijke wetgeving, welke ook de langste duur is. De volledige aansprakelijkheid van Nero en uw exclusieve verhaalmogelijkheid wegens een breuk van deze garantie zal, uitsluitend naar keuze van Nero, bestaan uit: (a) terugbetaling van de betaalde prijs of (b) herstel of vervanging van de Software die niet overeenkomt met de beperkte garantie van Nero en die naar Nero wordt geretourneerd met een kopie van uw ontvangstbewijs. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing, is deze beperkte garantie ongeldig. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor 30 dagen, welke ook langer is. NERO VERLEENT U GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

III. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST.

U HEBT MOGELIJK AANVULLENDE WETTELIJKE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET HAAR BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN VOOR ZOVER DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. RAADPLEEG PARAGRAAF E. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.

Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken, zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen, vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen.

C. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWAREPRODUCTEN DIE GRATIS ZIJN GEDOWNLOAD EN/OF TESTVERSIES (DEMO)

De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten die gratis zijn gedownload en/of testversies (demo), zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in Deel A hierboven, behalve dat subparagraaf I (Verlening van het gebruiksrecht) en subparagraaf IV (Garanties) en subparagraaf V (Aansprakelijkheid voor gevolgschade) als volgt luiden en subparagrafen XV (Commercieel gebruik) en XVI (Distributie van gratis versies) moeten worden toegevoegd:

I. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT

Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd gedurende de looptijd van deze licentie ('Licentietermijn'), mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Voor alle duidelijkheid, het downloaden van meerdere kopieën van de Software impliceert geen verlenging van de licentie buiten het gebruik op één computer.

De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf, een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. IN GEEN GEVAL MAG EEN GRATIS DOWNLOAD WORDEN GEDISTRIBUEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NERO. OM EEN DERGELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN, STUURT U EEN E-MAIL NAAR: [email protected]

II. GARANTIES

(a) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten.

(b) NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE GRATIS/DEMOLICENTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEHALVE DE GARANTIES DIE ESSENTIEEL ZIJN VOLGENS DE WET.

III. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST.

Nero is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbreken van de eigendom, met name voor de schending van copyright van derden. Nero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtredingen tegen deze overeenkomst veroorzaakt door nalatigheid, behalve voor overtredingen met lichamelijk letsel tot gevolg.

IV. COMMERCIEEL GEBRUIK

Gratis en testversies (demo) van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke distributie, aankoop, levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere commerciële of handelsdoeleinden, is uitdrukkelijk verboden, tenzij een dergelijk recht expliciet schriftelijk is verleend door Nero.

V. DISTRIBUTIE

Deze licentie verleent u geen rechten om de Software in sublicentie te verlenen of te distribueren in enige vorm indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is toegelaten door Nero.

D. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN BÈTAPROGRAMMA VAN NERO

DE LICENTIEVOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA, ZIJN PRECIES DEZELFDE ZOALS UITEENGEZET IN PARAGRAAF A HIERBOVEN, BEHALVE INGEVAL DEZE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD ALS ONDERDEEL VAN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA WAAR DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DE DEELNEMER AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA, AL DAN NIET ONDERTEKEND DOOR DE BÈTADEELNEMER, ALLE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VERVANGEN.

OM TWIJFELS TE VOORKOMEN WORDT UITDRUKKELIJK VERKLAARD DAT HET GEBRUIK VAN ALLE BÈTA-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS.

ALS U VRAGEN HEBT OVER HET FEIT OF UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONDERHEVIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DEELNEMERS AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA, DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE PARTIJ WAAR U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN.

E. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN

IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN UITEENGEZET DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN.

ALS EEN BEPALING IN DEZE PARAGRAAF TEGENSTRIJDIG IS MET EEN ANDERE VOORWAARDE OF BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN DE BEPALINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING.

DIT ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN MET PARAGRAAF C OF D VAN DEZE OVEREENKOMST

I. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE EUROPESE UNIE

Als u een klant bent en in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en u de Software in een dergelijk land hebt verkregen, zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied, precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven, behalve dat Paragraaf A.IV.of B.II. ('Garanties') als volgt zal luiden:

II. GARANTIES

(a) Mankementen in de geleverde Software, inclusief de handleidingen en overige documentatie, worden door Nero verholpen binnen de garantieperiode van twee jaar na aflevering van de Software, nadat de gebruiker Nero hiervan via de juiste weg op de hoogte heeft gesteld. De gebruiker kan hierbij kiezen tussen een reparatie van de Software of vervangende Software.

(b) Als Nero niet bereid of niet in staat is om deze reparatie of vervanging te verwezenlijken of als deze langer duurt dan een redelijke periode die door de klant is bepaald, of vanwege andere redenen faalt, mag de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekken of eisen dat de verkoop wordt geannuleerd of dat er een korting op de aankoopprijs wordt verleend. Er is uitsluitend sprake van falen om de mankementen te repareren of de Software te vervangen als Nero voldoende gelegenheid is geboden om de reparatie of vervanging te realiseren, maar dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, als de reparatie of vervanging niet mogelijk is of wordt geweigerd of onacceptabel lang wordt uitgesteld door Nero, of als de reparatie van de mankementen reeds tweemaal zonder succes is uitgevoerd. Het recht van de gebruiker om compensatie te vragen op grond van § 437 van het Duits burgerlijk wetboek blijft onaangetast.

© De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. Nero geeft alleen garantie voor mankementen in de software die de waarde van de Software of de geschiktheid van de Software voor het in de overeenkomst vermelde doel aanzienlijk doen afnemen.

(d) Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het gebruiksdoel van de software vast te stellen en de geschikte hardware/computer te kiezen. Nero is hiervoor niet aansprakelijk.

(e) Tenzij anders vermeld in de paragraaf 'Aansprakelijkheid voor gevolgschade', is Nero uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de geleverde Software zelf; Nero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of ander indirect verlies.

Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing, is deze beperkte garantie ongeldig. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

III. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DUITSLAND EN OOSTENRIJK

Als u een klant bent in Duitsland of Oostenrijk, en u heeft de Software in een van deze landen aangeschaft, dan zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op uw rechtsgebied dezelfde als die zoals uiteengezet in het bovenstaande gedeelte A of B, met uitzondering van gedeelte A.V. of B.III ('Aansprakelijkheid voor gevolgschade') en gedeelte G. III ('Toepasselijk recht') houdt het volgende in:

IV. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

Nero zal alleen aansprakelijk zijn voor de schade, zoals doorgaans kan worden voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst is afgesloten, met betrekking tot schade die is veroorzaakt door een betrekkelijk nalatige inbreuk van een materiële contractuele verplichting, terwijl geen van de bovenstaande beperkingen van toepassing zullen zijn op eventuele statutaire aansprakelijkheid zoals de aansprakelijkheid onder de Duitse wet op productaansprakelijkheid ('Produkthaftungsgesetz') of de aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels veroorzaakt door schuld.

III. TOEPASSELIJK RECHT

Indien zich geschillen voordoen die voortvloeien uit een van de bepalingen van deze Overeenkomst, moet de eiser de uitvoeringsplaats of woonplaats van de gedaagde als rechtsgebied kiezen als hij geen klant is conform §13 van van het Duits burgerlijk wetboek. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een arbitrage of door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied, heeft dit uitsluitend betrekking op de specifieke voorwaarde of bepaling die ongeldig is verklaard; de rest van deze Overeenkomst blijft onverminderd van kracht volgens de voorwaarden.

F. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-FAMILIEPAKKET

De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten en verkregen zijn als onderdeel van een Nero-familiepakket, zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven, behalve dat subparagraaf I ('Verlening van het gebruiksrecht') als volgt zal luiden en subparagrafen II. ('Commercieel gebruik') en III. ('Beperkingen van licenties voor familiepakketten') moeten worden toegevoegd:

I. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT

Deze Overeenkomst staat u toe op elke afzonderlijke computer in uw gezin gebruik te maken van een kopie van de software die met deze licentie wordt geleverd, gedurende de looptijd van deze licentie ('Licentietermijn'), mits de software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Indien u een meervoudige licentie voor de software hebt verkregen, mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de software in uw gezin in gebruik hebben als u licenties hebt.

De software is 'in gebruik' op een computer wanneer de software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf, een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer.Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen, dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de software het aantal licenties niet overschrijdt. 

II. COMMERCIEEL GEBRUIK

De versies van familiepakketten van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke distributie, aankoop, levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere commerciële of handelsdoeleinden, is uitdrukkelijk verboden.

III. BEPERKINGEN VAN LICENTIES VOOR FAMILIEPAKKETTEN

Versies van familiepakketten van de Software zijn alleen overdraagbaar in overeenstemming met paragraaf A. III als een dergelijke overdracht gebeurt wanneer alle licenties zijn verkregen als onderdeel van een Nero-familiepakket. Licenties die zijn verkregen met een Nero-familiepakket kunnen niet afzonderlijk worden overgedragen. 

G. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSINGEN ZIJN OP ALLE LICENTIES

I. DISCLAIMER VAN DERDEN EN BEPERKINGEN

1. WM-DRM:

WM-DRM: contentaanbieders gebruiken de Microsoft-technologie Digital Rights Management voor Windows Media ('WM-DRM') om de integriteit van de content te beschermen ('Secure Content') zodat hun intellectuele eigendom, inclusief copyright, in dergelijke content niet wederrechtelijk wordt toegeëigend. Delen van deze Software en andere toepassingen van derden ('WM-DRM Software') maken gebruik van WM-DRM om Secure Content over te dragen of af te spelen. Indien de veiligheid van de WM-DRM Software is geschonden, kunnen eigenaren van Secure Content ('Secure Content-eigenaren') eisen dat Microsoft het recht van de WM-DRM Software herroept om Secure Content te kopiëren, weer te geven, over te brengen en/of af te spelen. Dit verandert niets aan de mogelijkheid van WM-DRM Software om onbeschermde content af te spelen. Een lijst met herroepen WM-DRM Software wordt naar uw computer gestuurd wanneer u van internet een licentie voor Secure Content downloadt. Microsoft kan, in combinatie met een dergelijke licentie, tevens herroepingslijsten naar uw computer downloaden namens Secure Content-eigenaren. Secure Content-eigenaars kunnen u ook verzoeken om bepaalde WM-DRM-componenten te upgraden die worden gedistribueerd met deze Software ('WM-DRM Upgrades') voordat toegang wordt verkregen tot hun content. Wanneer u probeert dergelijke content af te spelen, zal WM-DRM Software die is gebouwd door Microsoft aangeven dat een upgrade van WM-DRM is vereist. Vervolgens zal om uw toestemming worden verzocht voordat de WM-DRM Upgrade wordt gedownload. WM-DRM-software die door andere leveranciers wordt gebruikt, kan hetzelfde doen. Indien u de upgrade weigert, zult u geen toegang hebben tot content die de WM-DRM Upgrade vereist, maar u zult nog steeds toegang hebben tot onbeschermde content en Secure Content waarvoor de upgrade niet vereist is.

2. MPEG-2:

Als het door u gekochte product is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product', is het volgende van toepassing:

MPEG-2 ROYALTY PRODUCT. ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN OP WELKE WIJZE DAN OOK DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEO-INFORMATIE VOOR MEDIAPAKKETTEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE STATEN. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND.

Als het door u gekochte product niet is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product', is het volgende van toepassing:

MPEG-2 TUSSENPRODUCT. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP EEN WIJZE DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2-STANDAARD IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE STATEN. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND.

3. MPEG-4:

Gebruik van dit product op welke wijze dan ook die overeenstemt met de MPEG-4 Visual Standard is verboden, behalve voor gebruik door een consument die persoonlijke en niet-commerciële activiteiten ontplooit.

4. MP3 en mp3PRO:

Bij de levering van dit product wordt slechts een licentie overgedragen voor niet-commercieel privégebruik, en hierbij wordt geen licentie overgedragen of enig recht geïmpliceerd om dit product te gebruiken in een commerciële (dat wil zeggen: inkomsten genererende) realtime-uitzending (land, satelliet, kabel en/of andere media), uitzending/streaming via internet, intranets en/of andere netwerken of in andere elektronische contentdistributiesystemen zoals pay-audio- of audio-on-demand-toepassingen. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie vereist. Kijk voor meer informatie op www.mp3licensing.com.

5. aac:

De aac-plugin maakt gebruik van het MP4-bestandsformaat I/O library. Deze library is beschikbaar onder MPL vanaf www.mpeg4ip.net. aacPlus is ontwikkeld door Coding Technologies (“CT”). www.codingtechnologies.com. Handelsmerken van CT zijn eigendom van CT.

II. INGEBOUWDE SOFTWARE

U erkent dat de Software die hieronder in licentie wordt gegeven, componenten van derden bevat die in licentie worden gegeven overeenkomstig specifieke eigen voorwaarden en bepalingen ('Ingebouwde software'), zoals hieronder wordt aangegeven. Een exemplaar van of locatie voor de licenties, behorende bij dergelijke Ingebouwde software, wordt hieronder verschaft. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE, HIERMEE STRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, WORDT DE INGEBOUWDE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN WORDEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AFGEWEZEN. DE STICHTING OF DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD, ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN, DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN, HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

1. OpenSSL-licentie:

Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden: 1. Herdistributie van broncode moet voorzien zijn van de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer. 2. Herdistributie in binaire vorm moet voorzien zijn van de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd. 3. Alle advertentiematerialen die functies of gebruik van deze software vermelden, moeten de volgende erkenning weergeven: "Dit product omvat software die ontwikkeld werd door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet worden gebruikt voor de ondersteuning of promotie van producten die zijn afgeleid van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen met [email protected] 5. Producten die zijn afgeleid van deze software mogen niet "OpenSSL" genoemd worden, noch mag "Open SSL" onderdeel uitmaken van de naam ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Open SSL Project. 6. Herdistributies, in welke vorm dan ook, moeten de volgende erkenning bevatten: "Dit product omvat software die ontwikkeld werd door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'AS IS' (ZOALS DEZE IS) DOOR HET OpenSSL PROJECT EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WEDERVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL/ZULLEN HET OpenSSL PROJECT OF ANDEREN DIE HEBBEN BIJGEDRAGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING), OP WELKE MANIER DEZE OOK IS VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN OM HET EVEN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF DIT NU ONDER CONTRACT IS OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE ZICH OP ENIGE WIJZE VOORDOET ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER MEN OP DE HOOGTE IS GESTELD WERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

2. PuTTY:

Nero BackItUp maakt gebruik van PuTTY om gegevens via SSH over te dragen. PuTTY wordt beschermd door copyright, 1997-2005, Simon Tatham. Delen van PuTTY zijn copyright van Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn en CORE SDI S.A. Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een exemplaar van PuTTY en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') in zijn bezit krijgt de Software gratis onbeperkt te bewerken met inbegrip van, zonder beperking, het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie uit te geven en/of er exemplaren van te verkopen en hetzelfde toe te staan aan personen aan wie de Software is verstrekt in overeenstemming met de volgende voorwaarden: PuTTY WORDT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BESCHIKBAAR GESTELD MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKBAARHEID. SIMON TATHAM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EEN CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ASPECTEN VAN DE SOFTWARE.

3. AES:

AES-software die in Nero BackItUp wordt gebruikt, wordt beschermd door copyright (c), 2002, Dr Brian Gladman, Worcester, VK. Alle rechten voorbehouden. De gratis distributie en het gebruik van AES-software in zowel de vorm van broncode als in binaire vorm zijn toegestaan (met of zonder wijzigingen) mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. 1. Bij herdistributie van de AES-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. 2. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere bijbehorende materialen aanwezig zijn. 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de naam van de houder van het copyright niet worden gebruikt om producten te promoten die zijn ontwikkeld met behulp van de AES-software. AES-software wordt geleverd zonder wijzigingen en zonder expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de eigenschappen ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. De AES-broncode kan worden gedownload van http://fp.gladman.plus.com.

4. 7zip:

Deze library is gratis software. U kunt deze herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals deze is gepubliceerd door de Free Software Foundation. U kunt hierbij kiezen voor versie 2.1 van de Licentie of een hogere versie

Deze library wordt gedistribueerd in de hoop dat deze van nut zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, dat wil zeggen zelfs zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU Lesser General Public License voor meer informatie.

http://www.7-zip.org/license.txt

U kunt de broncode van de 7zip-library downloaden van https://www.nero.com/link.php?topic_id=7106 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software.

5. FFmpeg:

Deze software maakt gebruik van FFmpeg-codering (http://ffmpeg.org). Nero claimt geen rechten op FFmpeg.

Voor FFmpeg wordt een licentie verstrekt onder de Lesser Gnu Lesser General Public License v 2.1. GNU Lesser General Public, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02210-1301 V.S. U kunt deze software herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie zoals vermeld op http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.

U kunt de broncode van de respectievelijke libraries downloaden van https://www.nero.com/link.php?topic_id=7107 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software.

FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard (grondlegger van het FFmpeg-project - FFmpeg-project, http://ffmpeg.mplayerhq.hu).

6. Gracenote ® -muziekherkenningsservice:

Deze toepassing bevat software van Gracenote, Inc. van Emeryville, California ('Gracenote'). Met de software van Gracenote (de 'Gracenote Client') kan deze toepassing de schijfidentificatie online uitvoeren, met muziek verwante informatie, zoals de naam, de artiest, het nummer en de titelinformatie ('Gracenote-gegevens') ophalen van online servers ('Gracenote-servers') en andere functies uitvoeren. U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel van de bedoelde eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware.

U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.

U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u.

De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.

Door de software te gebruiken, stemt u ermee in dat Gracenote-software een handtekening in golfvorm verzendt naar Gracenote. Een handtekening in golfvorm is een distillatie van de geluidsgolfgegevens in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service de artiest- en titelinformatie voor digitale muziekbestanden te identificeren. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en de verwerking van de handtekening in golfvorm mag geen merkbaar effect hebben op de prestaties van uw computer. Raadpleeg de pagina FAQ (Veelgestelde vragen) en het privacybeleid van de Gracenote-service voor meer informatie.

De Gracenote-client en elk item van de Gracenote-gegevens worden u in licentie verleend 'ZOALS ZE ZIJN'. Gracenote aanvaardt geen aansprakelijkheden of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

Cd- en muziekverwante gegevens van Gracenote, Inc., copyright © 2000-2008 Gracenote. Gracenotesoftware, copyright © 2000-2008 Gracenote. Dit product en deze service kunnen een of meer van de volgende Amerikaanse patenten toepassen: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 en andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. Sommige services zijn geleverd onder de licentie van Open Globe, Inc. voor het Amerikaanse patent: #6,304,523.

Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het logo en logotype van Gracenote en het logo 'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken van Gracenote. Ga voor meer informatie naar www.gracenote.com.

7. Herdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft:

Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen herdistibueerbare updatepaketten bevatten van Microsoft Corporation. Deze updatepaketten zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, Windows6.0-KB843524-ia64.msu, Windows6.0-KB843524-x64.msu en Windows6.0-KB843524-x86.msu. De licentie die hieronder aan u wordt verleend is een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, intrekbare, beperkte, volledig betaalde licentie voor gebruik en reproductie van het herdistibueerbare softwareonderdeel, alleen voor uw persoonlijke en interne bedrijfshandelingen. Door deze onderdelen te installeren bevestigt u dat u een geldig gelicentieerde versie van het gelicentieerd product bezit waarop het herdistribueerbare softwareonderdeel van toepassing is. Alle andere bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op herdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft.

Copyright © 2008. Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

8. MD5:

Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen cryptografische algoritmen bevatten van RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

De licentie voor het kopiëren en gebruiken van dit cryptografische algoritme van MD5 Message-Digest Algorithm wordt verleend op voorwaarde dat deze is geïdentificeerd als het "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in alle materialen die deze software of functie vermelden of ernaar verwijzen.

De licentie wordt ook verleend om afgeleide werken te maken op voorwaarde dat dergelijke werken worden geïdentificeerd als "afgeleid van "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in alle materialen die het afgeleide werk vermelden of ernaar verwijzen.

RSA Data Security, Inc. aanvaardt geen verantwoordelijkheden met betrekking tot de verkoopbaarheid van dit cryptografische algoritem van MD5 Message-Digest Algorithm of de geschiktheid ervan voor elk specifiek doel. Deze wordt geleverd "zoals deze is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Gemaakt in 1991. Alle rechten voorbehouden.

9. CyberLink4Java:

Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen CyberLink4Java bevatten.

* Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die deel uitmaken van de distributie aanwezig zijn.

* De naam van de Cyber Garage en de namen van degenen die er een bijdrage aan hebben geleverd mogen alleen na specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid onder de aandacht te brengen of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEZEN. DE EIGENAAR VAN HET COPYRIGHT OF

DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN, DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN, HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Copyright (c) 2003-2010, Satoshi Konno. Alle rechten voorbehouden.

10. Portable SDK for UPnP Devices:

Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen Portable SDK for UPnP Devices bevatten.

Herdistributie en gebruik in de vorm van broncode en in binaire vorm, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

* Bij herdistributies van broncode moeten de kennisgeving van copyright,

deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer worden gehandhaafd.

* Bij herdistributies in binaire vorm moeten bovenstaande kennisgeving van copyright,

deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie

en/of andere materialen die met de distributie worden geleverd worden overgenomen.

* De naam van Intel Corporation en de namen van degenen die een bijdrage hebben geleverd

mogen alleen met specifieke schriftelijke toestemming worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid

onder de aandacht te brengen of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEZEN. INTEL OF DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD, ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN, DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN, HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE

SOFTWARE, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

11. Open CV:

Licentieovereenkomst voor Open Source Computer Vision Library (BSD-licentie met 3 clausules) Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan onder voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Herdistributie van broncode moet zijn voorzien van de bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

 • Herdistributie in binaire vorm moet zijn voorzien van de bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 • Noch de namen van de copyright-houders noch de namen van anderen die hebben bijgedragen, mogen worden gebruikt om producten aan te prijzen of te promoten die van deze software zijn afgeleid, tenzij specifiek hiervoor en vooraf schriftelijke toestemming is verkregen.

Deze software wordt 'as is' (zoals deze is) geleverd door de copyright-houders en anderen die hebben bijgedragen en enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garantie van wederverkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, wordt afgewezen.In geen geval zullen copyright-houders en/of anderen die hebben bijgedragen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of vervolgschade (inclusief maar niet beperkt tot het verwerven van vervangende goederen of diensten, verlies van gebruik, gegevens of winst of bedrijfsonderbreking), op welke manier deze ook is veroorzaakt en op basis van welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, of dit nu onder contract is of strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die zich op enige wijze voordoet als gevolg van het gebruik van deze software, zelfs wanneer men op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

12. easyexif:

Copyright (c) 2010-2015 Mayank Lahiri ([email protected]) Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Herdistributie van broncode moet voorzien zijn van de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
 • Herdistributie in binaire vorm moet voorzien zijn van de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'AS IS' (ZOALS DEZE IS) DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WEDERVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL HET FREEBSD-PROJECT OF ANDEREN DIE HEBBEN BIJGEDRAGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING), OP WELKE MANIER DEZE OOK IS VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN OM HET EVEN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF DIT NU ONDER CONTRACT IS OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE ZICH OP ENIGE WIJZE VOORDOET ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER MEN OP DE HOOGTE GESTELD WERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

13. HEVC ADVANCE:

DIT PRODUCT WORDT VERKOCHT MET EEN BEPERKTE LICENTIE EN MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT SAMEN MET HEVC-INHOUD DIE VOLDOET AAN DE VOLGENDE DRIE KWALIFICATIES: 1) HEVC-INHOUD UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; 2) HEVC-INHOUD DIE NIET WORDT AANGEBODEN VOOR VERKOOP; EN (3) HEVC-INHOUD DIE GECREËERD WERD DOOR DE EIGENAAR VAN HET PRODUCT. DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT SAMEN MET VERSLEUTELDE HEVC-INHOUD DIE GECREËERD WERD DOOR EEN EXTERNE PARTIJ, DIE DE GEBRUIKER HEEFT BESTELD OF GEKOCHT BIJ EEN EXTERNE PARTIJ, TENZIJ DE GEBRUIKER ONAFHANKELIJK HIERVAN RECHTEN HEEFT VERKREGEN VAN EEN ERKENDE VERKOPER VAN DE INHOUD OM HET PRODUCT MET DERGELIJKE INHOUD TE GEBRUIKEN. UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT IN VERBAND MET VERSLEUTELDE HIVC-INHOUD GELDT ALS AANVAARDING VAN DE BEPERKTE MACHTIGING VOOR GEBRUIK ZOALS HIERBOVEN IS AANGEGEVEN.

14. Google Drive:

Bepaalde functies van deze software worden voorzien door de Google Drive API. Nero heeft geen rechten op de Google Drive API.

Gebruik van de Google Drive API is onderhevig aan de servicevoorwaarden via https://developers.google.com/terms/

15. Microsoft OneDrive:

Bepaalde functies van deze software worden voorzien door de Microsoft OneDrive API. Nero heeft geen rechten op de Microsoft OneDrive API.

U erkent dat gebruik van Microsoft OneDrive onderhevig is aan de serviceovereenkomst van Microsoft en de online privacyverklaring van Microsoft tussen u en Microsoft voor uw gebruik van OneDrive en de Microsoft-account (de "Microsoft-services"). Nero's gebruik van de OneDrive API is onderhevig aan de voorwaarden van OneDrive, die beschikbaar zijn via https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/developer/terms-of-use

16. SIL OPEN FONT-LICENTIE:

Versie 1.1 - 26 februari 2007

Voorbehouden lettertypenaam: Caledo, Copyright (c) 2013, Bastien Sozoo, Voorbehouden lettertypenaam: Ambrosia, Copyright (c) 2014, fontforge, Voorbehouden lettertypenaam: Xolonium, Copyright (c) 2016, Severin Meyer, Voorbehouden lettertypenaam: Fira Sans, Copyright (c) 2015, Carrois Corporate & Edenspiekermann AG ([email protected]), Voorbehouden lettertypenaam: HiLo-deco, Copyright (c) 2010, Stephen Wilson a.k.a. Narrowhouse, ([email protected]), Voorbehouden lettertypenaam: Intuitive, Copyright (c) 2011, Bruno de Souza Leão, Voorbehouden lettertypenaam: Comic Neue Angular Bold, Copyright (c) 2014, Craig Rozynski Alle lettertypes die zijn gelicentieerd onder de SIL OPEN FONT-LICENTIE.

PREAMBULE De doelen van de Open Font-licentie (OFL) zijn: het stimuleren van de wereldwijde ontwikkeling van collaboratieve lettertypeprojecten, het ondersteunen van de inspanningen van academische en taalkundige gemeenschappen voor het creëren van lettertypes en het bieden van een kosteloos en open kader, waarin lettertypes kunnen worden gedeeld en verbeterd door middel van partnerschappen met anderen.

Met de OFL kunt u de gelicentieerde lettertypes gratis gebruiken, onderzoeken, wijzigen en herdistribueren, zolang deze niet op zichzelf verkocht worden. De lettertypes, inclusief daarvan afgeleide werken, kunnen worden gebundeld, ingesloten, verspreid en/of verkocht met elke willekeurige software, op voorwaarde dat voorbehouden namen niet worden gebruikt door afgeleide werken. De lettertypes en afgeleiden kunnen echter niet worden vrijgegeven onder enig ander licentietype. De vereiste dat lettertypes onder deze licentie moeten blijven, is niet van toepassing op enig document dat is gemaakt met de lettertypes of afgeleiden ervan.

DEFINITIES "Lettertypesoftware" is de set bestanden die wordt vrijgegeven door de copyrighthouder(s) onder deze licentie en die duidelijk als zodanig is aangegeven. Dit kan bronbestanden, buildscripts en documentatie omvatten.

"Voorbehouden lettertypenaam" is elke naam die als zodanig is opgegeven na de copyrightverklaring(en).

"Originele versie" is de verzameling componenten van lettertypesoftware die wordt verspreid door de copyrighthouder(s).

"Gewijzigde versie" is elke afgeleide versie die gemaakt werd door het toevoegen aan, verwijderen of vervangen (gedeeltelijk of geheel) van de componenten van de originele versie door het wijzigen van formaten of het overplaatsen van de lettertypesoftware naar een nieuwe omgeving.

"Auteur" is elke ontwerper, technicus, programmeur, technisch schrijver of andere persoon die heeft bijgedragen aan de lettertypesoftware.

MACHTIGING & VOORWAARDEN Er wordt bij deze kosteloos machtiging verleend aan elke persoon die een kopie van de lettertypesoftware ontvangt, voor het gebruiken, onderzoeken, kopiëren, samenvoegen, insluiten, wijzigen, verspreiden en verkopen van gewijzigde en ongewijzigde kopieën van de lettertypesoftware, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

1) Noch de lettertypesoftware, noch de individuele componenten, in originele of gewijzigde versies, mogen op zichzelf verkocht worden.

2) Originele of gewijzigde versies van de lettertypesoftware mogen worden gebundeld, verspreid en/of verkocht met elke willekeurige software, op voorwaarde dat elke kopie de bovenstaande copyrightmelding en deze licentie bevat. Deze kunnen worden toegevoegd als zelfstandige tekstbestanden, door mensen leesbare kopteksten of in de juiste door apparaten leesbare metadatavelden in tekst- of binaire bestanden, zolang als die velden eenvoudig kunnen worden weergegeven door de gebruiker.

3) De voorbehouden lettertypenaam (namen) mogen niet door de gewijzigde versie van de lettertypesoftware gebruikt worden, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is verkregen van de betreffende copyrighthouder. Deze beperking is alleen van toepassing op de primaire lettertypenaam zoals deze wordt gepresenteerd aan de gebruikers.

4) De naam (namen) van de copyrighthouder(s) of de auteur(s) van de lettertypesoftware mag (mogen) niet gebruikt worden voor het promoten, ondersteunen of adverteren van een gewijzigde versie, met uitzondering van erkenning van de bijdrage(n) van de copyrighthouder(s) en de auteur(s) of met hun nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

5) De lettertypesoftware, gewijzigd of ongewijzigd, gedeeltelijk of geheel, mag uitsluitend onder deze licentie worden verspreid en mag niet worden verspreid onder een andere licentie. De vereiste dat lettertypes onder deze licentie moeten blijven, is niet van toepassing op enig document dat is gemaakt met de lettertypesoftware.

BEËINDIGING: Deze licentie vervalt en wordt nietig als er niet wordt voldaan aan een van de bovenstaande voorwaarden.

DISCLAIMER DE LETTERTYPESOFTWARE WORDT GELEVERD 'AS IS' (ZOALS DEZE IS) ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WEDERVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP COPYRIGHT, PATENT, HANDELSMERK OF ANDER RECHT. IN GEEN ENKEL GEVAL IS DE COPYRIGHTHOUDER AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, INCLUSIEF ENIGE ALGEMENE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS VOLGEND OP HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE LETTERTYPESOFTWARE OF VAN ANDERE OMGANG MET DE LETTERTYPESOFTWARE.

17. QT:

Bepaalde functies van deze software gebruiken de Qt Toolkit onder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License v. 3 ("LGPL"). Op elk ondersteund platform is QT dynamisch gekoppeld aan de ongewijzigde Qt-bibliotheken, als voorzien door het Qt-project in het vooraf gecompileerde binaire formaat.

De Qt Toolkit is Copyright (C) 2018 The Qt Company Ltd. en andere bijdragers. Contact: https://www.qt.io/licensing/

Qt is verkrijgbaar onder de GNU Lesser General Public License, versie 3. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, versie 3, 29 juni 2007. Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/> Iedereen heeft toestemming om verbatim kopieën van dit licentiedocument te kopiëren en distribueren, maar het is niet toegestaan wijzigingen erin aan te brengen. Deze versie van de GNU Lesser General Public License omvat de voorwaarden van versie 3 van de GNU General Public License, aangevuld met de aanvullende onderstaande machtigingen.

 1. Aanvullende definities.

"Deze licentie", zoals de term hier wordt gebruikt, is versie 3 van de GNU Lesser General Public License en de "GNU GPL" is versie 3 van de GNU General Public License. "De bibliotheek" is een werk dat onder deze licentie valt, anders dan een toepassing of een gecombineerd werk, zoals hieronder gedefinieerd. Een "toepassing" is een werk dat gebruikt maakt van een interface die geleverd wordt door de bibliotheek, maar die niet anderszins is gebaseerd op de bibliotheek. Het definiëren van een subklasse van een klasse die is gedefinieerd door de bibliotheek wordt beschouwd als een gebruiksmodus van een interface die wordt geleverd door de bibliotheek. Een "gecombineerd werk" is een werk dat geproduceerd werd door combinatie en koppeling van een toepassing en de bibliotheek. De specifieke versie van de bibliotheek waarmee het gecombineerde werk werd gemaakt, wordt ook wel de "gekoppelde versie" genoemd. De "minimale bijbehorende bron" voor een gecombineerd werk is de bijbehorende bron voor het gecombineerde werk, exclusief broncode voor gedeelten van het gecombineerde werk die, apart beschouwd, gebaseerd zijn op de toepassing en niet op de gekoppelde versie. De "bijbehorende toepassingscode" voor een gecombineerd werk is de objectcode en/of broncode voor de toepassing, inclusief gegevens en hulpprogramma's die nodig zijn voor het reproduceren van het gecombineerde werk vanaf de toepassing, maar exclusief de systeembibliotheken van het gecombineerde werk.
1. Uitzondering op paragraaf 3 van de GNU GPL.

U kunt een onder deze licentie vallend werk overdragen onder paragrafen 3 en 4 van deze licentie, zonder dat u gebonden bent door paragraaf 3 van de GNU GPL.

 1. Overdracht van gewijzigde versies.

Als u een kopie van de bibliotheek wijzigt en een faciliteit refereert in uw wijzigingen naar een functie of naar gegevens die worden geleverd door een toepassing die deze faciliteit gebruikt (op andere wijze dan als een argument dat wordt doorgegeven wanneer de faciliteit wordt opgeroepen), dan mag u een kopie van de gewijzigde versie overdragen:
a) onder deze licentie, op voorwaarde dat u zich te goeder trouw inzet om ervoor te zorgen dat, in geval een toepassing de functie of gegevens niet levert, de faciliteit nog steeds werkt en elk deel van zijn doel blijft uitvoeren dat nuttig is, of

 1. b) onder de GNU GPL, met geen van de aanvullende machtigingen van deze licentie die van toepassing zijn op die kopie.
 2. Objectcode die materiaal bevat uit koptekstbestanden in de bibliotheek.

Het objectcodeformulier van een toepassing kan materiaal bevatten uit een koptekstbestand dat onderdeel uitmaakt van de bibliotheek. U mag dergelijke objectcode overdragen onder voorwaarden naar eigen keuze, op voorwaarde dat, als het opgenomen materiaal niet beperkt is tot numerieke parameters, indelingen van gegevensstructuur en accessoren of kleine macro’s, in-regel-functies en sjablonen (tien regels of minder lang), u de volgende beide punten uitvoert:

 1. a) Duidelijk aangeeft bij elke kopie van de objectcode dat de bibliotheek erin werd gebruikt en dat de bibliotheek en het gebruik ervan onder deze licentie vallen;
 2. b) De objectcode voorziet van een kopie van de GNU GPL en dit licentiedocument.
 3. Gecombineerde werken.

U kunt een gecombineerd werk overdragen onder de voorwaarden van uw keuze, die samen geen feitelijke beperking vormen voor de wijziging van de gedeelten van de bibliotheek in het gecombineerde werk en voor reverse engineering voor de foutopsporing van dergelijke wijzigingen, als u ook elk van de volgende punten uitvoert:

 1. a) U geeft duidelijk aan bij elke kopie van het gecombineerde werk dat de bibliotheek erin werd gebruikt en dat de bibliotheek en het gebruik ervan onder deze licentie vallen;
 2. b) U voorziet het gecombineerde werk van een kopie van de GNU GPL en dit licentiedocument.
 3. c) Voor een gecombineerd werk dat copyrightmeldingen weergeeft tijdens uitvoer, neemt u de copyrightmelding voor de bibliotheek op in deze meldingen, alsook als een referentie die de gebruiker naar de kopieën van de GNU GPL en dit licentiedocument leidt.
 4. d) U voert één van de volgende punten uit:

U draagt de minimale bijbehorende bron over onder de voorwaarden van deze licentie en de bijbehorende toepassingscode in een vorm die geschikt is voor en onder voorwaarden die de gebruiker toestaan om de toepassing te hercombineren en herkoppelen met een gewijzigde versie van de gekoppelde versie om een gewijzigd gecombineerd werk te produceren, op de wijze die is aangegeven in paragraaf 6 van de GNU GPL voor overdracht van bijbehorende bron.

U gebruikt een geschikt mechanisme voor het delen van de bibliotheek voor het koppelen aan de bibliotheek. Een geschikt mechanisme is een mechanisme dat:

(a) tijdens runtime een kopie van de bibliotheek gebruikt die reeds aanwezig is op het computersysteem van de gebruiker, en

(b) naar behoren werkt met een gewijzigde versie van de bibliotheek die compatibel is met de interface van de gekoppelde versie.

 1. e) U levert installatie-informatie, maar alleen als u anderszins verplicht zou zijn om dergelijke informatie te leveren onder paragraaf 6 van de GNU GPL, en uitsluitend in zover dergelijke informatie noodzakelijk is voor de installatie en uitvoer van een gewijzigde versie van het gecombineerde werk dat is geproduceerd door hercombinatie of herkoppeling van de toepassing met een gewijzigde versie van de gekoppelde versie. Als u optie 4d0 gebruikt, moet de installatie-informatie zijn voorzien van de minimale bijbehorende broncode en bijbehorende toepassingscode. Als u optie 4d1 gebruikt, moet u de installatie-informatie leveren op de manier die is aangegeven in paragraaf 6 van de GNU GPL voor overdracht van bijbehorende bron.
 2. Gecombineerde bibliotheken.

U kunt bibliotheekfaciliteiten die een werk zijn op basis van de bibliotheek naast elkaar plaatsen in een enkele bibliotheek, samen met andere bibliotheekfaciliteiten die geen toepassingen zijn en die niet vallen onder deze licentie en een dergelijke gecombineerde bibliotheek overdragen onder de voorwaarden van uw keuze, als u beide volgende punten uitvoert:

 1. a) U voorziet de gecombineerde bibliotheek van een kopie van hetzelfde werk gebaseerd op de bibliotheek, niet gecombineerd met enige andere bibliotheekfaciliteiten, overgedragen onder de voorwaarden van deze licentie.
 2. b) U vermeldt duidelijk bij de gecombineerde bibliotheek dat een gedeelte ervan een werk is dat gebaseerd is op de bibliotheek en ulegt uit waar de bijbehorende ongecombineerde vorm van hetzelfde werk te vinden is.
 3. Herziene versies van de GNU Lesser General Public License.

De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd gereviseerde en/of nieuwe versies van de GNU Lesser General Public License publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen vergelijkbaar zijn met de huidige versie, maar kunnen op details verschillen om nieuwe problemen of kwesties te verhelpen. Elke versie krijgt een apart versienummer. Als de bibliotheek zoals u deze hebt ontvangen aangeeft dat een bepaald versienummer van de GNU Lesser General Public License "of een latere versie" erop van toepassing is, hebt u de keuze om de voorwaarden van die gepubliceerde versie te volgen of van elke latere versie die gepubliceerd werd door de Free Software Foundation. Als de bibliotheek zoals u deze hebt ontvangen geen versienummer aangeeft van de GNU Lesser General Public License, kunt u een willekeurige versie van de GNU Lesser General Public License die ooit gepubliceerd werd door de Free Software Foundation kiezen. Als de bibliotheek zoals u deze hebt ontvangen aangeeft dat een proxy kan beslissen of toekomstige versies van de GNU Lesser General Public License van toepassing zullen zijn, dan is de openbare verklaring van die proxy dat een versie wordt geaccepteerd een permanente machtiging voor u om die versie voor de bibliotheek te gebruiken.

III. TOEPASSELIJK RECHT

Indien er zich geschillen voordoen die voortvloeien uit een van de bepalingen van deze Overeenkomst, moet de eiser de plaats van nakoming of de woonplaats van de gedaagde als rechtsgebied kiezen. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een arbitrage of door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied, heeft dit uitsluitend betrekking op de specifieke voorwaarde of bepaling die ongeldig is verklaard; de rest van deze Overeenkomst blijft onverminderd van kracht volgens de voorwaarden.

Elke bepaling die ongeldig is verklaard, dient te worden gewijzigd in de wettelijke bepaling.

Copyright (c) 1996-2021 Nero AG en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Nero, Burn-At-Once, DriveSpan, Nero BackItUp, Nero Blu-ray Player, Nero Burning ROM, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero CoverDesigner, Nero Digital, Nero Disc to Device, Nero DuplicateManager, Nero Essentials, Nero Express, Nero KWIK Media, NeroMAX, Nero MediaHome, Nero Music2GO, Nero Recode, Nero Simply Enjoy, Nero StartSmart, Nero SoundTrax, Nero TuneItUp, Nero Video, Nero WaveEditor, NeroVision, PhotoSnap, RescueAgent, SecurDisc, the SecurDisc Logo, SmartDetect, SmartStart en Ultrabuffer zijn algemene of gedeponeerde handelsmerken van Nero AG.

Delen van de software maken gebruik van Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002. Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat delen van beeldcode die eigendom is van Pegasus Software LLC, Tampa, FL.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, het Gracenote-logo en -logotype, en het logo "Powered by Gracenote" zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen.

AVCHD en het AVCHD-logo, AVCHD Lite en het AVCHD Lite-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.

Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook Inc.

Yahoo! en Flickr zijn geregistreerde handelsmerken van Yahoo! Inc.

My Space is een handelsmerk van MySpace, Inc.,

Google, Android en YouTube zijn handelsmerken van Google, Inc.

Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen.

Blu-ray Disc, Blu-ray, BDXL, AVCREC en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

DVD Logo is een handelsmerk van Format/Logo Licensing Corp., geregistreerd in de Verenigde Staten, Japan en andere landen.

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Het USB-logo is een handelsmerk van Universal Serial Bus Implementers Corporation.

ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, het Silverlight-logo, Visual C++, de Windows Vista-startknop en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

FaceVACS en Cognitec zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cognitec Systems GmbH.

DivX en DivX Certified zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc.

DVB is een geregistreerd handelsmerk van het DVB Project.

NVIDIA, GeForce, ForceWare, en CUDA zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA.

Sony, Memory Stick, PlayStation, en PSP zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

HDV is een handelsmerk van Sony Corporation en Victor Company of Japan, Limited (JVC).

3GPP is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Adobe, Acrobat, Reader, Premiere, AIR en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.

AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI, Remote Wonder en TV Wonder zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds.

CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation.

UPnP is een geregistreerd handelsmerk van UPnP Implementers Corporation.

Ask en Ask.com zijn geregistreerde handelsmerken van IAC Search & Media.

IEEE is een geregistreerd handelsmerk van The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Philips is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips Electronics.N.V.

InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van Macrovision Corporation.

 Unicode is een geregistreerd handelsmerk van Unicode, Inc.

Check Point is een geregistreerd handelsmerk van Check Point Software Technologies Ltd.

Labelflash is een handelsmerk van Yamaha Corporation.

LightScribe is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen.

Gedekt voor een of meer claims van de patenten die aangegeven zijn op www.hevcadvance.com

HEVC is een geregistreerd handelsmerk van HEVC ADVANCE LLC.

MP3 SURROUND, MP3PRO en hun logo's zijn handelsmerken van Thomson S.A.

Dit product wordt geleverd onder Amerikaanse en buitenlandse patenten die eigendom zijn van en in licentie gegeven zijn aan AT&T Corp.

Overige product- en merknamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren ervan en impliceren geen affiliatie met, sponsoring van of ondersteuning door deze eigenaren.

www.nero.com

Als u vragen hebt over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

© 2021 Nero AG. Alle rechten voorbehouden.